ศูนย์อายุรกรรม

หน้าแรก  >  บริการ  >  ศูนย์และคลินิก  >  ศูนย์อายุรกรรม

อาคาร E ชั้น 3

วันจันทร์ – อาทิตย์
07:00 – 20:00 น.

ศักยภาพการรักษาพยาบาล

ให้เราดูแลปัญหาสุขภาพคุณ ศูนย์อายุรกรรมให้ความห่วงใยกับคนไข้ทุกรายอย่างดี ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ประกอบกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขาวินิจฉัยรักษาโรคได้อย่างแม่นยำ ดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน จนถึงเจ็บป่วยเรื้อรังทั้งทางด้านอายุรกรรมทั่วไป และเฉพาะทางอย่างครบวงจรโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้าน โรคเลือด,โรคติดเชื้อ,โรคปอด, โรคระบบทางเดินหายใจ, โรคไต, โรคข้อและรูมาติซั่ม เป็นต้น

อายุรกรรม” (Internal Medicine) หมายถึง การรักษาโรคด้วยยา ปัจจุบันใช้คำว่า “อายุรศาสตร์” ศูนย์อายุรกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาเป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแล และรักษาผู้ป่วยทางด้านอายุรกรรม  โดยมีอายุรแพทย์ครบทุกสาขา ทำหน้าที่เป็นแพทย์ประจำตัว และเป็นที่ปรึกษาทางด้านสุขภาพให้กับผู้ป่วย ผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของอายุรแพทย์ ซึ่งมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตรวจรักษาโรคต่างๆ ได้แก่ โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, โรคไขมันในเลือดสูง, โรคไต, โรคปอด โรคติดเชื้อ โรคข้อและรูมาติซั่ม โรคเลือด และโรคอายุรกรรมทั่วไป ซึ่งอายุรแพทย์ของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาจะสามารถให้การวินิจฉัยผู้ป่วยที่มาด้วยอาการต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ และสามารถส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลมีทีมแพทย์สหสาขาได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยร่วมกัน ในกรณีที่ผู้ป่วยมีหลายโรคร่วม โดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้ป่วยคนเดียวแต่มีปัญหาหลายระบบสุขภาพในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่ต้องการ การดูแลเป็นพิเศษ ตั้งแต่การวินิจฉัยโรค การรักษาโรค การดูแลขณะให้การรักษาโรค การป้องกันโรค และการดูแลส่งเสริมสุขภาพหลังจำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน

 • ARI Clinic ดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ แบบ One Stop Service ตั้งแต่พบแพทย์ จนถึงรับยากลับบ้าน
  One Stop Service คือ การดูแลคนไข้ตั้งแต่ลงทะเบียน ประเมินอาการ รับการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ และรับยากลับบ้าน
 • ตรวจเลือดด้วยเครื่อง Point Of Care Testing
  Point of care testing (POCT) เป็นการนำเครื่องตรวจวิเคราะห์ระดับน้ำตาลปลายนิ้ว และระดับน้ำตาลปลายนิ้วสะสม อย่างง่ายไว้ภายในพื้นที่แผนกอายุรกรรม นับว่ามีประโยชน์มากในการวินิจฉัยและให้การรักษาผู้ป่วยในเบื้องต้น
 • ห้อง Isolation   
  เป็นห้องแยกโรคเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ เป็นห้องที่มีความดันของอากาศภายในห้องต่ำกว่าความดันของอากาศห้องโดยรอบ (Negative pressure) ตามมาตรฐานกำหนดให้ความดันไม่น้อยกว่า 2.5 Pascal โดยวิธีการดึงอากาศซึ่งมีโอกาสปนเปื้อนเช้ือโรคภายในห้องไปผ่านกระบวนการกรองดักกำจัดเชื้อโรคก่อนปล่อยระบายทิ้ง และป้องกันเชื้อโรคออกจากห้องไปสู่ภายนอกห้อง
 • Spirometer: เครื่องตรวจสมรรถภาพของปอดชนิดเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
  เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary Function Tests) เป็นการตรวจที่สำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งในกระบวนการวินิจฉัย, ประเมินและติดตามผลการรักษาโรคระบบการหายใจเช่น โรคหืด, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, โรคปอดจากการทำงาน เป็นต้น นอกจากนี้การตรวจสมรรถภาพปอด ยังสามารถบ่งถึงการเสื่อมของการทำงานของปอดก่อนที่อาการแสดงทางคลินิกจะเริ่มปรากฏ 
 • บริการดูแลผู้ป่วยผ่าน Telemedicine consultant : สะดวกสบายพบหมอได้ง่าย โดยไม่ต้องมารพ. นัดหมายคุยกับแพทย์ และรอรับยาที่บ้าน
 • แพทย์อายุรกรรมทั่วไป

ตรวจรักษาโรคทางอายุรกรรมทั่วไป  เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ ให้การวินิจฉัยในเบื้องต้น และสามารถส่งปรึกษาทีมแพทย์สหสาขาอื่นได้ตลอด 24 ชม.

 • แพทย์เฉพาะทางโรคไต

ตรวจรักษาโรคไตโดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต ตรวจหาความผิดปกติของไต เช่น อัลตราซาวด์ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการต่างๆ รวมถึงการส่งตรวจชิ้นเนื้อไต (Kidney biopsy) เพื่อมาตรวจวิเคราะห์ โดยสามารถตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไตได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น ไปจนถึงมีแผนกไตเทียมที่ให้บริการล้างไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง หรือภาวะวิกฤตที่มีปัญหาไตวาย ตลอด 24 ชั่วโมง

 • แพทย์เฉพาะทางโรคปอด

ตรวจรักษาโรคปอดและความผิดปกติของการทำงานของปอดโดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอด โดยสามารถตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งปอดได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น ไปจนถึงการรักษาโรคมะเร็งปอดในระยะสุดท้าย อีกทั้งมีคลินิกให้คำปรึกษา และรักษาสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่อย่างจริงจัง 

 • แพทย์เฉพาะทางโรคติดเชื้อ

ตรวจรักษาโรคติดเชื้อทุกชนิด ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโรคติดเชื้อ ซึ่งสามารถให้การวินิจฉัยและรักษาได้อย่างรวดเร็ว มียาปฏิชีวะนะที่คลอบคลุมหลากหลายชนิด ตัวอย่างโรคติดเชื้อ เช่น โรคติดต่อทางแพทย์สัมพันธ์ รวมถึงโรคติดเชื้อไม่ทราบสาเหตุ

 • แพทย์เฉพาะทางโรคเลือด

ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทางโลหิตวิทยา การดูแลผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา และการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รักษาโรคเกี่ยวกับเม็ดเลือดแดงทุกชนิดทั้งโรคทั่วไปและโรคทางโลหิต เช่น โรคลิวคีเมีย โรคธาลัสซีเมีย เป็นต้น การตรวจทางกล้องจุลทรรศน์ เพื่อวินิจฉัยโรคมาลาเรีย ตรวจวิเคราะห์เซลล์ผิดปกติจากน้ำในส่วนต่างๆของร่างกาย (Body Fluid) ตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด (Coagulation Test) เพื่อวินิจฉัยปัญหาเลือดออกผิดปกติ การเจาะไขกระดูก( Bone marrow aspiration and biopsy )เพื่อตรวจหาความผิดปกติของไขกระดูก ซึ่งนำไปใช้ในการวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา นอกเหนือจากการตรวจเลือดและการตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ

 • แพทย์เฉพาะทางโรคข้อและรูมาติซั่ม

ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไขข้อ หรือโรคที่เรียกว่าโรคข้อ ซึ่งส่วนใหญ่มีความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของระบบกล้ามเนื้อ , เนื้อเยื่ออ่อน , โรคข้ออักเสบ , โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) ,Autoimmune โรคความผิดปกติที่มีผลต่ออาการปวดข้อต่อและกระดูกพรุน มีมากกว่า 200 ชนิดของโรคเหล่านี้รวมไปถึงโรคไขข้ออักเสบ , โรคข้อเข่าเสื่อม , โรคเกาต์ , โรคลูปัส , ปวดหลัง, โรคกระดูกพรุนและtendinitis โรคบางชนิดเป็นโรคร้ายแรงที่วินิจฉัยและรักษาได้ยาก เช่นปัญหาเนื้อเยื่ออ่อนที่เกี่ยวข้องกับกีฬาระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูกที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของเนื้อเยื่ออ่อน เป็นต้น

 • แพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา

ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้และอิมมูโนโลวิทยา ให้การวินิจฉัยโดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีมาตรฐานระดับสากล ได้แก่

      1.ทดสอบการแพ้สารก่อภูมิแพ้ทางอากาศในกลุ่มโรค Chronic rhinitis ,Asthma (จมูกอักเสบ,หืด)

      2.Allergen immunotherapy การไห้วัคซีนภูมิแพ้ เพื่อทนต่อสารที่แพ้

      3.ทดสอบการแพ้อาหาร

      4.ทดสอบการแพ้ยา หรือการให้ยาที่สงสัยว่าจะแพ้

      5.กลุ่มลมพิษ ( Urticaria )

      6.อาการแพ้รุนแรง(Anaphylaxis)

      7.กลุ่มแพ้แมลง (Insect Allergy)

      8.โรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้(Atopic Dermatitis)

และให้การรักษา การให้ยาโดยวิธีต่างๆ เช่น การพ่นยา การใช้ยาพ่นต่อเนื่อง การให้อิมมูโนโกลบูลินเข้าหลอดเลือดดำ การให้วัคซีนภูมิแพ้ มีการปรึกษาสาขาวิชาอื่นตามความจำเป็น และมีการวางแผนการรักษาขณะอยู่ใน รพ. และต่อเนื่องเมื่อกลับบ้าน มีการแนะนำการใช้ยาต่างๆ ในภาวะฉุกเฉิน เช่น การฉีดอะดรีนาลินในผู้ป่วยที่แพ้รุนแรง การพ่นยาชนิดต่างๆ ในผู้ป่วยโรคหอบหืด รวมทั้งการดูแลตนเองก่อนมาพบแพทย์

การตรวจทั่วไป อาทิ

 • ตรวจรับรองใบขับขี่
 • ตรวจสารเสพติด 5 ชนิดก่อนเข้างาน
 • ตรวจโควิดก่อนเข้างาน
 • ตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่อง (หลังเคยติดเชื้อโควิดมาก่อน)

การบริการดูแลผู้ป่วยที่บ้านร่วมกับการรักษาที่โรงพยาบาล (House call service)

 • Beside you บริการเจาะเลือดที่บ้าน
 • Telemedicine การปรึกษาแพทย์ออนไลน์ สามารถปรึกษาหรือรับบริการทางการแพทย์ผ่านระบบ VDO call เพื่อให้แพทย์ประเมินอาการ และแนะนำแนวทางการรักษาผ่านทางออนไลน์
 • Medicine delivery การบริการจัดส่งยาถึงบ้าน ผ่านการชำระเงินออนไลน์ 
 • ตรวจสอบสิทธิการรักษา และสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าประกันสุขภาพ

กลุ่มของศูนย์และคลินิก

ตรวจรักษาโรคทางอายุรกรรมทั่วไป  เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ ให้การวินิจฉัยในเบื้องต้น และสามารถส่งปรึกษาทีมแพทย์สหสาขาอื่นได้ตลอด 24 ชม.

ตรวจรักษาโรคไตโดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต ตรวจหาความผิดปกติของไต เช่น อัลตราซาวด์ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการต่างๆ รวมถึงการส่งตรวจชิ้นเนื้อไต (Kidney biopsy) เพื่อมาตรวจวิเคราะห์ โดยสามารถตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไตได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น ไปจนถึงมีแผนกไตเทียมที่ให้บริการล้างไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง หรือภาวะวิกฤตที่มีปัญหาไตวาย ตลอด 24 ชั่วโมง

ตรวจรักษาโรคปอดและความผิดปกติของการทำงานของปอดโดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอด โดยสามารถตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งปอดได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น ไปจนถึงการรักษาโรคมะเร็งปอดในระยะสุดท้าย อีกทั้งมีคลินิกให้คำปรึกษา และรักษาสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่อย่างจริงจัง

ตรวจรักษาโรคติดเชื้อทุกชนิด ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโรคติดเชื้อ ซึ่งสามารถให้การวินิจฉัยและรักษาได้อย่างรวดเร็ว มียาปฏิชีวะนะที่คลอบคลุมหลากหลายชนิด ตัวอย่างโรคติดเชื้อ เช่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงโรคติดเชื้อไม่ทราบสาเหตุ

ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทางโลหิตวิทยา การดูแลผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา และการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รักษาโรคเกี่ยวกับเม็ดเลือดแดงทุกชนิดทั้งโรคทั่วไปและโรคทางโลหิต เช่น โรคลิวคีเมีย โรคธาลัสซีเมีย เป็นต้น การตรวจทางกล้องจุลทรรศน์ เพื่อวินิจฉัยโรคมาลาเรีย ตรวจวิเคราะห์เซลล์ผิดปกติจากน้ำในส่วนต่างๆของร่างกาย (Body Fluid) ตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด (Coagulation Test) เพื่อวินิจฉัยปัญหาเลือดออกผิดปกติ การเจาะไขกระดูก( Bone marrow aspiration and biopsy )เพื่อตรวจหาความผิดปกติของไขกระดูก ซึ่งนำไปใช้ในการวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา นอกเหนือจากการตรวจเลือดและการตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ

ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไขข้อ หรือโรคที่เรียกว่าโรคข้อ ซึ่งส่วนใหญ่มีความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของระบบกล้ามเนื้อ , เนื้อเยื่ออ่อน , โรคข้ออักเสบ , โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) ,Autoimmune โรคความผิดปกติที่มีผลต่ออาการปวดข้อต่อและกระดูกพรุน มีมากกว่า 200 ชนิดของโรคเหล่านี้รวมไปถึงโรคไขข้ออักเสบ , โรคข้อเข่าเสื่อม , โรคเกาต์ , โรคลูปัส , ปวดหลัง, โรคกระดูกพรุนและtendinitis โรคบางชนิดเป็นโรคร้ายแรงที่วินิจฉัยและรักษาได้ยาก เช่นปัญหาเนื้อเยื่ออ่อนที่เกี่ยวข้องกับกีฬาระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูกที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของเนื้อเยื่ออ่อน เป็นต้น

ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้และอิมมูโนโลวิทยา ให้การวินิจฉัยโดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีมาตรฐานระดับสากล ได้แก่

      1.ทดสอบการแพ้สารก่อภูมิแพ้ทางอากาศในกลุ่มโรค Chronic rhinitis ,Asthma (จมูกอักเสบ,หืด)

      2.Allergen immunotherapy การไห้วัคซีนภูมิแพ้ เพื่อทนต่อสารที่แพ้

      3.ทดสอบการแพ้อาหาร

      4.ทดสอบการแพ้ยา หรือการให้ยาที่สงสัยว่าจะแพ้

      5.กลุ่มลมพิษ ( Urticaria )

      6.อาการแพ้รุนแรง(Anaphylaxis)

      7.กลุ่มแพ้แมลง (Insect Allergy)

      8.โรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้(Atopic Dermatitis)

และให้การรักษา การให้ยาโดยวิธีต่างๆ เช่น การพ่นยา การใช้ยาพ่นต่อเนื่อง การให้อิมมูโนโกลบูลินเข้าหลอดเลือดดำ การให้วัคซีนภูมิแพ้ มีการปรึกษาสาขาวิชาอื่นตามความจำเป็น และมีการวางแผนการรักษาขณะอยู่ใน รพ. และต่อเนื่องเมื่อกลับบ้าน มีการแนะนำการใช้ยาต่างๆ ในภาวะฉุกเฉิน เช่น การฉีดอะดรีนาลินในผู้ป่วยที่แพ้รุนแรง การพ่นยาชนิดต่างๆ ในผู้ป่วยโรคหอบหืด รวมทั้งการดูแลตนเองก่อนมาพบแพทย์

โรค
และการรักษา

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. ชานน อยู่เย็น
อายุรศาสตร์
นพ. ธนากร อรุณงามวงศ์
อายุรศาสตร์
นพ. ธัญฤทธิ์ วัฒนะ
อายุรศาสตร์
นพ. นราวิชญ์ สมพรไพลิน
อายุรศาสตร์
นพ. ประสิทธิ์ วงษ์จารุพงษ์
อายุรศาสตร์
นพ. ปานุวัฒน์ สุธีรยงประเสริฐ
อายุรศาสตร์
นพ. พงศ์อินทร์ สาริกะภูติ
อายุรศาสตร์โรคเลือด
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
นพ. พัสกร สรัคคานนท์
อายุรศาสตร์
นพ. ภาสกร วันชัยจิระบุญ
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
อายุรศาสตร์
นพ. ภูธเรศ จตุรนต์รัศมี
อายุรศาสตร์

แพ็กเกจและโปรโมชั่น