รู้จักเรา โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

หน้าแรก  >  เกี่ยวกับเรา  >  รู้จักเรา โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

เป็นโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ตั้งอยู่เลขที่ 301 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท กม. 143 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ในเขตเมืองพัทยา)

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เปิดดำเนินการตั้งแต่พ.ศ. 2533 มีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยเพียง 100 เตียง ต่อมาในพ.ศ. 2543 ได้สร้างอาคารศูนย์การแพทย์เฉพาะระบบ เพื่อรองรับปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการทางการแพทย์ที่เป็นการรักษาโรคเฉพาะสาขามากขึ้น มีจำนวนเตียงมากกว่า 200 เตียง สามารถให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาลโรคที่มีความซับซ้อนได้อย่างครบวงจรและทันสมัย อาทิ ศูนย์หัวใจ ซึ่งตรวจรักษาโรคหัวใจด้วยการฉีดสีและขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน รวมถึงการผ่าตัดทำทางเบี่ยงเส้นเลือดหัวใจ ด้วยเทคนิคพิเศษโดยไม่ใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม เป็นแห่งแรกในภาคตะวันออก โดยมีมาตรฐานการรักษาทัดเทียมโรงพยาบาลชั้นนำในกรุงเทพ นอกจากนี้ยังมีศูนย์การแพทย์ที่กำลังพัฒนาให้สมบูรณ์ขึ้นตามลำดับคือ ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศูนย์ความงาม เป็นต้น

นับตั้งแต่เปิดดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาให้ความสำคัญกับการจัดหาบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุม และใส่ใจต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ดังจะเห็นได้จากการลงทุนด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อช่วยการตรวจวินิจฉัยให้มีประสิทธิภาพแม่นยำยิ่งขึ้น เช่น เครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า Digital MRI 3.0 T , เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 128-Slice MDCT, การตรวจอัลตราซาวนด์ 4 มิติ ของทารกในครรภ์ [4-D Ultrasound], เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล DSI, เต็มประสิทธิภาพด้วยระบบ PAC ข้อมูลภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล, การตรวจความหนาแน่นกระดูก, เครื่องเอกซเรย์เต้านมแบบ 3 มิติ (Digital Mammogram with Tomosynthesis), เครื่องฉีดสีและขยายหลอดเลือดหัวใจ [Cathlab] รวมถึงลานจอดเฮลิคอปเตอร์ [Helipad] และห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นใต้ลานจอดเพื่อเตรียมการรับส่งผู้ป่วยที่ถูกลำเลียงมาทางอากาศ

ด้วยเป็นที่ตั้งในเมืองพัทยาซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วโลกหมุนเวียนกันมาเที่ยวตลอดทั้งปี รวมทั้งเป็นเขตติดต่อกับนิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาจึงได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการชาวต่างประเทศถึงปีละกว่า 100,000 คน หรือประมาณ 40% ของผู้ใช้บริการทั้งหมด โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จึงให้ความสะดวกสำหรับลูกค้าชาวต่างชาติด้วยล่ามกว่า 20 ภาษา เพื่ออำนวยความสะดวกด้านต่างๆ นับตั้งแต่งานเอกสารด้านประกันสุขภาพ ประสานงานสถานทูต ไปจนถึงการรับส่งผู้ป่วยต่างประเทศ และยังจัดให้มีการสอนภาษาการเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมธรรมเนียมปฏิบัติที่แตกต่างของแต่ละชนชาติแก่พนักงานทุกระดับ เพื่อให้การบริการมีความราบรื่น ตรงตามความคาดหวังของคนต่างชาติต่างภาษาและวัฒนธรรม เพราะเราเข้าใจถึงความสำคัญของการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำอันเป็นจุดเริ่มต้นของการให้บริการที่ดีและการรักษาที่ถูกต้อง ในขณะเดียวกันเรายังคงให้ความสำคัญกับผู้รับบริการชาวไทยอันเป็นหัวใจหลักของเราอย่างเท่าเทียมกันในทุกๆ ด้านเสมอมา

นับตั้งแต่เปิดดำเนินการมาจนถึงขณะนี้ โรงพยาบาลฯ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดหาบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุม และใส่ใจต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ดังจะเห็นได้จากจำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ มีการจัดตั้ง พัฒนาคลินิก และศูนย์การแพทย์หรือบริการเฉพาะโรคขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกล่าวได้ว่า เป็นโรงพยาบาลมีแพทย์และบริการทางการแพทย์หลากสาขา ครบวงจรมากที่สุดในภาคตะวันออก

นโยบายคุณภาพ

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ให้บริการทางด้านการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากลระดับสูง เพื่อความไว้วางใจ และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ โดยมุ่งมั่นพัฒนา ระบบการบริหารจัดการ และ พัฒนาคุณภาพการบริการ อย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร 

นโยบายความปลอดภัย

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม สังคม ผู้รับบริการ   ผู้มาเยือน และบุคลากรขององค์กร  จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการอนุรักษ์พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการป้องกัน และการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในโรงพยาบาล

แผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยากำหนดแผนยุทธศาสตร์ไว้ 4 ด้าน คือ

  1. การเป็นโรงพยาบาลอันเป็นที่รักของแพทย์ พนักงาน ผู้รับบริการ และชุมชน (Hospital of Endearment)

  2. การเติบโตโดยการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก (Customer Intimacy)

  3. การเติบโตทางธุรกิจด้วยการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ (Generate Growth Through Innovation)

  4. การพัฒนาขีดความสามารถทางการแพทย์ และความร่วมมือกับสถาบันทางการแพทย์ ในการเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ Center of Excellence  (Affiliations & Establishment of CoE) 

วัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล

การรักษากลุ่มผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน, โรคหัวใจ, โรคสมอง, โรคมะเร็ง และผู้ป่วยเด็กการรักษากลุ่มผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน, โรคหัวใจ, โรคสมอง, โรคมะเร็ง และผู้ป่วยเด็ก(Trauma, Heart, Brain, Oncology and Pediatrics)

เป้าหมาย

  1. พัฒนาบริการการดูแลรักษากลุ่มผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน (Develop trauma care services)

  2. พัฒนาบริการการดูแลด้านโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Develop care services for Acute MI)

  3. พัฒนาบริการการดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมอง (Develop care services for  Acute Stroke)

  4. พัฒนาบริการการดูแลรักษาโรคมะเร็งเต้านม (Develop care services for Breast Cancer)

  5. พัฒนาบริการการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก (Develop care services for Pediatric Patient)

  6. มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ (Focus on health promotion to patients and staff)

Core Value Campaign

คุณภาพและความปลอดภัยคือหัวใจของพวกเรา (Quality & Safety is our goal)