แพ็กเกจการผ่าตัดข้อไหล่และข้อเข่าผ่านกล้อง

การผ่าตัดข้อไหล่และข้อเข่าผ่านกล้อง คือทางเลือก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 • ปวดไหล่
 • ไหล่ติด
 • ยกแขนไม่ขึ้น
 • เข่าเสื่อม
 • ปวดเข่า
 • ข้อเข่าผิดรูป

แพ็กเกจการผ่าตัดข้อไหล่ผ่านกล้อง

 • การผ่าตัดข้อไหล่ และ/หรือ แก้ไขภาวะข้อไหล่ติด และ/หรือ กรอกระดูก (แบบไม่มีการใช้สมอ) ราคา 219,000 (บาท)
  (นอน รพ. 1 วัน)
 • การผ่าตัดซ่อมแซมเส้นเอ็น และ/หรือ แก้ไขภาวะไหล่หลุด ราคา 259,000 (บาท)
  (นอน รพ. 1 วัน)
 • การผ่าตัดซ่อมแซมเส้นเอ็นฉีกขาด ขนาดใหญ่ ราคา 309,000 (บาท)
  (นอน รพ. 2 วัน)
 • การผ่าตัดส่องกล้องข้อไหล่ ซ่อมแซมเส้นเอ็นฉีกขาดขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เส้นเอ็นอื่นเสริม ราคา 349,000 (บาท)
  (นอน รพ. 2 วัน)

แพ็กเกจการผ่าตัดข้อเข่าผ่านกล้อง

 • การผ่าตัดหมอนรองกระดูกข้อเข่า (แบบไม่มีการใช้สมอ) ราคา 199,000 (บาท)
  (นอน รพ. 1 วัน)
 • การผ่าตัดหมอนรองกระดูกข้อเข่า (1 หัตถการ ) ราคา 219,000 (บาท)
  (นอน รพ. 2 วัน)
 • การผ่าตัดเส้นเอ็นไขว้หน้า หรือ เส้นเอ็นไขว้หลัง
  และ/หรือ หมอนรองกระดูกข้อเข่า (2 หัตถการ) ราคา 269,000 (บาท)
  (นอน รพ. 2 วัน)
 • การผ่าตัดข้อเข่า ที่มีความซับซ้อน (มีหัตถการร่วม มากกว่า 3) ราคา 339,000 (บาท)
  (นอน รพ. 2 วัน) 

ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการดังนี้
1. ค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ผ่าตัด วิสัญญีแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
2. ค่าห้องพักมาตรฐาน (Standard) เท่านั้น ในกรณีปรับเปลี่ยนประเภทของห้องพักผู้ป่วยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริงและจำนวนวันนอนตามที่ระบุ ค่าบริการพยาบาล บริการห้องพัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำหนด) ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยใน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะนอนพักในรพ. (ตามที่กำหนด)
3. ค่ายากลับบ้าน (Home Medication) ยกเว้นค่ายาโรคประจำตัวของผู้ป่วย
4. ค่าอุปกรณ์กายภาพ (ตามที่กำหนดเท่านั้น)
5.ราคาดังกล่าวรวมค่าตรวจสุขภาพ เตรียมตัวก่อนผ่าตัด ยกเว้นกรณีผู้ป่วยมีโรคประจำตัวของผู้ป่วย

*ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าบริการดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการเข้าโครงการประกันราคา
2. ค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายนอกเหนือที่กำหนดตามการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์ ค่าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจรังสีวิทยา เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยต้องชำระส่วนเกินตามจริง และหักส่วนลด (ถ้ามี)
4. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งเกินจากห้องพักมาตรฐานที่กำหนดหรือในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อจากเหตุผลอื่นๆ ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจริงและหักส่วนลด (ถ้ามี)
5.ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาพิเศษและค่าแพทย์พยาธิวิทยา (ถ้ามี)

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567 

แพ็กเกจการผ่าตัดข้อไหล่และข้อเข่าผ่านกล้อง

Loading...