ศูนย์โรคมะเร็งและโรคเลือด

อาคาร E ชั้น 3

วันจันทร์ – อาทิตย์
08:00 – 16:00 น.

ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา บริการให้การรักษาแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งผู้ใหญ่ทางยา  อย่างถูกต้อง ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ แบบองคร์รวม ด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรกรรมมะเร็ง  พยาบาล เภสัชกร นักกำหนดอาหาร และทีมสหสาขาวิชาชีพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อให้ผู้ป่วยคงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิติที่ดี  โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 

มีการวางแผนให้การรักษาแบบครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย จิต อารมณ์ สังคม โดยทีมแพทย์แต่ละสาขาและทีมพยาบาลที่มีความรู้ความชำนาญ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ

 • การรักษามะเร็งแบบตรงจุดเฉพาะบุคคล (Precision Cancer Medicine) ด้วยการตรวจระดับพันธุกรรม ทำให้แพทย์สามารถเลือกใช้ยาที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยแต่ละรายที่มีหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่จำเป็น  ส่งผลให้รักษาได้อย่างจำเพาะ มีประสิทธิภาพ และลดโอกาสการกลับเป็นซ้ำของโรค
 • การรักษาด้วยยาเคมีบำบัด (Chemotherapy) 
 • การรักษาด้วยฮอร์โมนบำบัด (Hormonal Therapy)
 • การรักษาด้วยยาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy)
 • การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) 
 • การบรรเทาความเจ็บปวดจากมะเร็ง
 • การรรักษาผู้ป่วยแบบประคับประคอง
 • การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการฉายแสง โดยแพทย์ผู้ชานาญการด้านรังสีรักษา จากโรงพยาบาลวัฒโนสถ รวมถึงการประสานงานเพื่อไปรับการฉายแสงต่อเนื่องที่ โรงพยบาลวัฒโนสถ
 • การดูแลผู้ป่วยที่ใส่พอร์ต  (พอร์ต คือ อุปกรณ์ที่ฝังไว้ใต้ผิวหนังของร่างกายสำหรับฉีดขาเข้าหลอดเลือดดำ)  การสวนล้างพอร์ต ด้วยพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งผู้มีความชำนาญในการดูแล
 • การให้คำปรึกษาและดูแลด้านโภชนาการ จากนักกำหนดอาหาร ในทุกๆช่วงของการรักษา
 • มีบริการหอผู้ป่วยโดยทีมพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งดูแลตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. ชนวัธน์ เทศะวิบุล
เวชศาสตร์ครอบครัว
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
นพ. พิชัย จันทร์ศรีวงศ์
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
อายุรศาสตร์
นพ. วิชิต อาภรณ์วิรัตน์
อายุรศาสตร์โรคเลือด
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
อายุรศาสตร์
นพ. สิทธิ สุขอวยชัย
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา