ศูนย์โรคมะเร็งและโรคเลือด

หน้าแรก  >  บริการ  >  ศูนย์และคลินิก  > ศูนย์โรคมะเร็งและโรคเลือด

อาคาร E ชั้น 3

วันจันทร์ – อาทิตย์
08:00 – 16:00 น.

ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา บริการให้การรักษาแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งผู้ใหญ่ทางยา  อย่างถูกต้อง ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ แบบองคร์รวม ด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรกรรมมะเร็ง  พยาบาล เภสัชกร นักกำหนดอาหาร และทีมสหสาขาวิชาชีพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อให้ผู้ป่วยคงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิติที่ดี  โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 

มีการวางแผนให้การรักษาแบบครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย จิต อารมณ์ สังคม โดยทีมแพทย์แต่ละสาขาและทีมพยาบาลที่มีความรู้ความชำนาญ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ

 • การรักษามะเร็งแบบตรงจุดเฉพาะบุคคล (Precision Cancer Medicine) ด้วยการตรวจระดับพันธุกรรม ทำให้แพทย์สามารถเลือกใช้ยาที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยแต่ละรายที่มีหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่จำเป็น  ส่งผลให้รักษาได้อย่างจำเพาะ มีประสิทธิภาพ และลดโอกาสการกลับเป็นซ้ำของโรค
 • การรักษาด้วยยาเคมีบำบัด (Chemotherapy) 
 • การรักษาด้วยฮอร์โมนบำบัด (Hormonal Therapy)
 • การรักษาด้วยยาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy)
 • การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) 
 • การบรรเทาความเจ็บปวดจากมะเร็ง
 • การรรักษาผู้ป่วยแบบประคับประคอง
 • การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการฉายแสง โดยแพทย์ผู้ชานาญการด้านรังสีรักษา จากโรงพยาบาลวัฒโนสถ รวมถึงการประสานงานเพื่อไปรับการฉายแสงต่อเนื่องที่ โรงพยบาลวัฒโนสถ
 • การดูแลผู้ป่วยที่ใส่พอร์ต  (พอร์ต คือ อุปกรณ์ที่ฝังไว้ใต้ผิวหนังของร่างกายสำหรับฉีดขาเข้าหลอดเลือดดำ)  การสวนล้างพอร์ต ด้วยพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งผู้มีความชำนาญในการดูแล
 • การให้คำปรึกษาและดูแลด้านโภชนาการ จากนักกำหนดอาหาร ในทุกๆช่วงของการรักษา
 • มีบริการหอผู้ป่วยโดยทีมพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งดูแลตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. ชนวัธน์ เทศะวิบุล
ศูนย์โรคมะเร็ง
เวชศาสตร์ครอบครัว
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
นพ. พิชัย จันทร์ศรีวงศ์
ศูนย์โรคมะเร็ง
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
อายุรศาสตร์
นพ. วิชิต อาภรณ์วิรัตน์
ศูนย์โรคมะเร็ง
อายุรศาสตร์โรคเลือด
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
อายุรศาสตร์
นพ. สิทธิ สุขอวยชัย
ศูนย์โรคมะเร็ง
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
นพ. อรัญ เอนกศรีสุดวุฒิ
ศูนย์โรคมะเร็ง
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
อายุรศาสตร์
นพ. อัศศิริ แก่นแก้ว
ศูนย์โรคมะเร็ง
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
พญ. กนกนิตย์ ลิ้มวิภาวีอนันต์
ศูนย์โรคมะเร็ง
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
อายุรศาสตร์
พญ. สิริจัยกรณ์ ศิววงศ์ศรี
ศูนย์โรคมะเร็ง
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

แพ็กเกจและโปรโมชั่น