ICHOM มาตรฐาน "ระบบการดูแลสุขภาพคนไข้หลังการรักษา"

หน้าแรก  >  เกี่ยวกับเรา  >  รางวัลและการประกันคุณภาพบริการ > รางวัล ICHOM

ICHOM คือองค์กรที่มุ่งหวังให้ผลลัพธ์ของสุขภาพและการรักษาของผู้ป่วยมีมาตรฐานที่วัดผลลัพธ์ของการรักษาได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ให้บริการดูแลผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น  

 

ICHOM (International Consortium for Health Outcomes Measurement) คือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่พัฒนาชุดตัวชี้วัดด้านสุขภาพที่เน้นผู้ป่วยสำหรับเงื่อนไขทางการแพทย์ต่าง ๆ เพื่อวัดผลลัพธ์ด้านสุขภาพของผู้ป่วย โดยพัฒนาแนวทางปฏิบัติสำหรับระบบการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยให้เป็นมาตรฐานระดับโลก โดยชุดตัวชี้วัดมาตรฐานนี้ได้รับการพัฒนาโดยกลุ่มทำงานระหว่างประเทศของผู้เชี่ยวชาญด้านคลินิก แพทย์ และผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยอย่างแท้จริง และให้เกิดความเข้าใจในการกำหนดผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุด สำหรับปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแต่ละโรคอาการให้ดียิ่งขึ้น

*มาตรฐาน ICHOM ได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกและองค์กรอื่น ๆ มากมาย ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมาตรฐานทองคำ สำหรับชุดตัวชี้วัดมาตรฐานนี้มีองค์กรและผู้ให้บริการด้านสุขภาพหลายแห่งเริ่มใช้มาตรฐานเหล่านี้เพื่อวัดผลลัพธ์ด้านสุขภาพของผู้ป่วย

ICHOM ได้กำหนดชุดตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐานขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของการเก็บข้อมูล

เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้มาพัฒนาการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังการรักษาแบบเป็นระบบ ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ชุดตัวชี้วัดมาตรฐาน ICHOM นี้ถูกออกแบบมาเพื่อวัดผลลัพธ์ที่มีความสำคัญต่อผู้ป่วย จึงเน้นให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูล เพื่อนำมาซึ่งการตัดสินใจการรักษาและการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยต่อไป อย่างเช่น คุณภาพการรักษา การบริการหลังการรักษา สุขภาพคนไข้หลังได้รับการรักษา และการรับรู้ในคุณค่าทางด้านจิตใจของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย คุณภาพชีวิต ความสามารถในการทำงาน และความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวม และยังสามารถนำมาใช้เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการรักษาและบริการทางการแพทย์ จึงเป็นการเก็บข้อมูลภายใต้แนวคิด Value base Healthcare ที่เน้นคุณภาพรวมถึงความคุ้มค่าสูงสุดสำหรับผู้ป่วยและญาติที่จะได้รับ

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เป็นรพ.แห่งแรกในประเทศไทย ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ICHOM

ICHOM เป็นมาตรฐานที่เน้นการดูแลผู้ป่วยทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการรักษา อย่างมีคุณภาพและความคุ้มค่าสูงสุดสำหรับผู้ป่วย ตามแนวคิด Value-based healthcare เป็นแนวคิดที่ว่าคุณค่าของการดูแลสุขภาพไม่ใช่แค่คุณภาพของการดูแลเท่านั้น แต่หมายรวมไปถึงความใส่ใจกับความต้องการผู้ป่วย ผลลัพธ์การรักษา เป้าหมายหลังการรักษาของคนไข้ที่จะทำให้กลับไปใช้ชีวิตได้ดีขึ้น ระบบการดูแลสุขภาพที่มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าในทุกองค์ประกอบ ทั้งในเรื่องคุณภาพ การบริการ การรับรู้ของผู้ป่ายและญาติ ระยะเวลา รวมถึงค่าใช้จ่าย

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการดูแลคนไข้ตามแนวคิด Value-based healthcare ร่วมกับเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยชุดตัวชี้วัดที่เป็นมาตราฐาน ICHOM ทำให้เห็นถึงผลลัพธ์ในการดูแลคนไข้อย่างเป็นระบบทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทำให้เห็นว่าการส่งมอบการดูแลคุณภาพที่ดีที่สุดจะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยด้วยเช่นกัน

ICHOM ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยามีจุดเริ่มต้นมาจาก 2 กลุ่มโรคที่ยากและซับซ้อน

2 กลุ่มโรคนั้นได้แก่กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ  (Coronary Artery Disease)  และกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)  ที่ผ่านหลักเกณฑ์การใช้ตัวชี้วัดมาตรฐาน ICHOM โดยมีผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยหลังการรักษาที่ดี  

ทางศูนย์หัวใจและศูนย์สมอง ได้มีการเก็บข้อมูลจากคนไข้โดยตรง รวบรวมเป็นสถิติเพื่อนำมาวัดผล ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการรักษาคนไข้มาอย่างต่อเนื่อง การเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมในเรื่องของ  

  • ผลลัพธ์ของการรักษา 
  • ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันที่อาจเกิดขึ้น   
  • การรายงานสถานะสุขภาพของผู้ป่วย หลังการรักษา (จะมีตั้งแต่ 7วัน 30วัน 1 เดือน ตลอดจนถึง 5 ปี) 
  • การลุกลามหรือการกลับมาเป็นซ้ำของโรค  
  • สภาวะทางอารมณ์ และจิตใจ 
  • การกลับไปใช้ชีวิตอยู่รอด  

ทุกมิติองค์ประกอบในมุมที่ผู้ป่วยจะได้รับอย่างคุ้มค่าและมั่นใจกับการมารับบริการ ภายใต้ผลลัพธ์ของชุดตัวชี้วัดนี้ ทำให้รพ.กรุงเทพพัทยา เป็นรพ.แห่งแรกในประเทศไทย ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ICHOM เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 และหลังจากนี้ จะนำมาซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางของระบบการดูแลคนไข้หลังทำการรักษา ให้กับกลุ่มโรคต่างๆ ต่อไป เพราะรพ.กรุงเทพพัทยาตั้งเป้าที่จะปรับปรุงและพัฒนาระบบการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้มีอายุยาวนานถึง 85 ปี 

ระบบการดูแลสุขภาพหลังการรักษาโดยเน้นคนไข้เป็นศูนย์กลาง คือมาตรฐาน ICHOM การสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดด้วยชุดตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐาน คือการสร้างความชัดเจนและความเชื่อมั่นในมูลค่าการรักษาพยาบาล