ศูนย์หัวใจ

หน้าแรก  >  บริการ  >  ศูนย์และคลินิก  >  ศูนย์หัวใจ

อาคาร E ชั้น 4

วันจันทร์ - อาทิตย์
08:00 - 17:00 น.

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา รองรับและให้บริการดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกสิทธิ์การรักษาอย่างครอบคลุมและครบวงจร ตั้งแต่การป้องกัน การตรวจวินิจฉัยในระยะเริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีทันสมัย การรักษาภาวะอาการตั้งแต่อาการทั่วไปถึงอาการรุนแรงหรือมีความซับซ้อน การรักษาด้วยเทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด การผ่าตัด การดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและการส่งเสริมการดูแลเชิงป้องกัน ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางสหสาขาวิชาชีพ ที่พร้อมดูแลทุกสถานการณ์ที่เกี่ยวกับภาวะหัวใจและหลอดเลือดด้วยมาตรฐานสากล ตลอด 24 ชั่วโมง 

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา มีการให้บริการที่ครบวงจร ดังนี้

 • การตรวจวินิจฉัยทางหัวใจ และตรวจคัดกรองโรคหัวใจตามความเสี่ยงเฉพาะรายบุคคล
 • การติดตามการทำงานของหัวใจ ด้วยอุปกรณ์พิเศษภายนอกร่างกาย Non-invasive
 • การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง
 • การตรวจหัวใจด้วยภาพคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก
 • การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • การตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
 • การตรวจและรักษาในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ
 • การรักษาด้วยการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด
 • การดูแลผู้ป่วยวิกฤตในหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ  (CCU)
 • การดูแลผู้ป่วยในหอพักผู้ป่วยโรคหัวใจ
 • การฟื้นฟูหัวใจในศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

CARDIAC CARE UNIT (CCU)

เป็นหออภิบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤตทั้งอายุรกรรมและศัลยกรรม ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ผู้ป่วยที่มีภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด ด้านศัลยกรรม ได้แก่ ผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนหรือซ่อมลิ้นหัวใจ ผู้ป่วยหลังผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ เป็นต้น และผู้ป่วยหลังทำหัตถการจากห้องสวนหัวใจ เช่น การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยขดลวดหรือบอลลูน การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ การจี้ไฟฟ้าหัวใจ เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลจากทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างใกล้ชิด อีกทั้งการดูแลผู้ป่วยให้เกิดความสุขสบาย ลดความทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดให้มากที่สุด โดยมีการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการดูแลรักษา ติดตามอาการอย่างมีประสิทธิภาพ และให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมีแพทย์และพยาบาลเฉพาะทาง ให้การดูแลผู้ป่วยประจำตลอด 24 ชั่วโมง

CARDIOVASCULAR WARD

หอผู้ป่วยในโรคหัวใจและหลอดเลือด ตั้งอยู่ที่อาคาร E ชั้น 8 เป็นหอพักฟื้นผู้ป่วยทั้งด้านอายุรกรรมและศัลยกรรมที่ดูแลต่อเนื่องจากหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจและหลอดเลือด (CCU) ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลอำนวยความสะดวกสบายให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่ที่บ้าน ผู้ป่วยและญาติจะได้รับการดูแลการพักผ่อนนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวจากความเจ็บป่วยโดยเร็ว ซึ่งลักษณะเป็นห้องเดี่ยว ภายในห้องมีขนาดใหญ่ แบ่งเป็นส่วนของผู้ป่วยและส่วนของญาติ ที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และมีอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะ สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น เครื่องติดตามสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดไร้สาย (EKG Telemetry), เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (Defibrillator) เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น ทั้งนี้หอผู้ป่วยยังเป็นสถานที่สำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ นักกายภาพบำบัด นักกำหนดอาหาร และเภสัชกร เพื่อร่วมกันวางแผนกับญาติในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ตลอดจนการกลับมารักษาติดตามอาการเป็นผู้ป่วยนอก

ทีมแพทย์เวชศาสตร์ศฟื้นฟูและทีมนักกายภาพบำบัด ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการดูแลพร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐาน โดยให้บริการดังนี้

 • การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะโรคหัวใจ 
 • การให้คำแนะนำสำหรับการดูแลตนเอง,กิจกรรมที่สามารถทำได้,การเตรียมตัวกลับไปทำงาน 
 • โปรแกรมการออกกำลังกายที่บ้าน Home based program
 • การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยการเดินให้ได้ระยะทางมากที่สุดในเวลา 6 นาที (6 Minute Walk Test; 6MWT)
 • แบบสอบถามคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ (Quality of life Assessment)

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของศูนย์การดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Coronary Syndromes) เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง (Center of excellence) ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการดูแลรักษาพยาบาลรายโรคในระดับมาตรฐานสากล CCPC (Clinical care program certificates for Acute coronary syndrome) 

โรค
และการรักษา

ความประทับใจจากผู้ป่วย

Testimonial : การจี้ไฟฟ้าหัวใจ..เพื่อรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

คนไข้ประสบกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะมาเป็นเวลาหลายปี และได้รักษาด้วยการจี้ไฟฟ้าหัวใจมาแล้วถึง 2 ครั้งที่รพ.อื่น แต่อาการก็กลับเป็นขึ้นมาอีก จนต้องมาจี้ไฟฟ้าหัวใจเป็นครั้งที่ 3

Testimonial : ภาวะปอดรั่ว รักษาด้วยการผ่าตัดแผลเล็ก

คนไข้มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจลำบากขึ้นมาโดยฉับพลัน และไม่ทราบสาเหตุ หลังจากพบแพทย์ถึงรู้ว่าตนเองมีภาวะปอดรั่วและอาการไม่ดีขึ้น หมอจึงแนะนำให้ทำการผ่าตัดแผลเล็กเพื่อเย็บรอยรั่วที่ปอด

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. กิตติ ฏิระวณิชย์กุล
เวชศาสตร์ครอบครัว
อายุรศาสตร์
นพ. กิตติ นาคจันทึก
อายุรศาสตร์
นพ. จิรพันธ์ ชวาลตันพิพัทธ์
อายุรศาสตร์
นพ. ชยุต ทัตตากร
อายุรศาสตร์
นพ. ชาติทนง ยอดวุฒิ
อายุรศาสตร์
นพ. ณัฐฑ์ โรจนกิจ
ศัลยศาสตร์ทรวงอก
นพ. ดลลักษณ์ พูลเกษม
อายุรศาสตร์
นพ. ทินกฤต ศศิประภา
อายุรศาสตร์
นพ. ธนัตถ์ อัศวิษณุ
อายุรศาสตร์
นพ. ธิปกร ผังเมืองดี
อายุรศาสตร์

แพ็กเกจและโปรโมชั่น