ศูนย์หัวใจ

หน้าแรก  >  บริการ  >  ศูนย์และคลินิก  >  ศูนย์หัวใจ

อาคาร E ชั้น 4

วันจันทร์ - อาทิตย์
08:00 - 17:00 น.

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา รองรับและให้บริการดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกสิทธิ์การรักษาอย่างครอบคลุมและครบวงจร ตั้งแต่การป้องกัน การตรวจวินิจฉัยในระยะเริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีทันสมัย การรักษาภาวะอาการตั้งแต่อาการทั่วไปถึงอาการรุนแรงหรือมีความซับซ้อน การรักษาด้วยเทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด การผ่าตัด การดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและการส่งเสริมการดูแลเชิงป้องกัน ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางสหสาขาวิชาชีพ ที่พร้อมดูแลทุกสถานการณ์ที่เกี่ยวกับภาวะหัวใจและหลอดเลือดด้วยมาตรฐานสากล ตลอด 24 ชั่วโมง 

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา มีการให้บริการที่ครบวงจร ดังนี้

 • การตรวจวินิจฉัยทางหัวใจ และตรวจคัดกรองโรคหัวใจตามความเสี่ยงเฉพาะรายบุคคล
 • การติดตามการทำงานของหัวใจ ด้วยอุปกรณ์พิเศษภายนอกร่างกาย Non-invasive
 • การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง
 • การตรวจหัวใจด้วยภาพคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก
 • การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • การตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
 • การตรวจและรักษาในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ
 • การรักษาด้วยการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด
 • การดูแลผู้ป่วยวิกฤตในหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ  (CCU)
 • การดูแลผู้ป่วยในหอพักผู้ป่วยโรคหัวใจ
 • การฟื้นฟูหัวใจในศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

CARDIAC CARE UNIT (CCU)

เป็นหออภิบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤตทั้งอายุรกรรมและศัลยกรรม ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ผู้ป่วยที่มีภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด ด้านศัลยกรรม ได้แก่ ผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนหรือซ่อมลิ้นหัวใจ ผู้ป่วยหลังผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ เป็นต้น และผู้ป่วยหลังทำหัตถการจากห้องสวนหัวใจ เช่น การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยขดลวดหรือบอลลูน การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ การจี้ไฟฟ้าหัวใจ เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลจากทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างใกล้ชิด อีกทั้งการดูแลผู้ป่วยให้เกิดความสุขสบาย ลดความทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดให้มากที่สุด โดยมีการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการดูแลรักษา ติดตามอาการอย่างมีประสิทธิภาพ และให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมีแพทย์และพยาบาลเฉพาะทาง ให้การดูแลผู้ป่วยประจำตลอด 24 ชั่วโมง

CARDIOVASCULAR WARD

หอผู้ป่วยในโรคหัวใจและหลอดเลือด ตั้งอยู่ที่อาคาร E ชั้น 8 เป็นหอพักฟื้นผู้ป่วยทั้งด้านอายุรกรรมและศัลยกรรมที่ดูแลต่อเนื่องจากหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจและหลอดเลือด (CCU) ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลอำนวยความสะดวกสบายให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่ที่บ้าน ผู้ป่วยและญาติจะได้รับการดูแลการพักผ่อนนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวจากความเจ็บป่วยโดยเร็ว ซึ่งลักษณะเป็นห้องเดี่ยว ภายในห้องมีขนาดใหญ่ แบ่งเป็นส่วนของผู้ป่วยและส่วนของญาติ ที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และมีอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะ สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น เครื่องติดตามสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดไร้สาย (EKG Telemetry), เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (Defibrillator) เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น ทั้งนี้หอผู้ป่วยยังเป็นสถานที่สำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ นักกายภาพบำบัด นักกำหนดอาหาร และเภสัชกร เพื่อร่วมกันวางแผนกับญาติในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ตลอดจนการกลับมารักษาติดตามอาการเป็นผู้ป่วยนอก

ทีมแพทย์เวชศาสตร์ศฟื้นฟูและทีมนักกายภาพบำบัด ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการดูแลพร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐาน โดยให้บริการดังนี้

 • การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะโรคหัวใจ 
 • การให้คำแนะนำสำหรับการดูแลตนเอง,กิจกรรมที่สามารถทำได้,การเตรียมตัวกลับไปทำงาน 
 • โปรแกรมการออกกำลังกายที่บ้าน Home based program
 • การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยการเดินให้ได้ระยะทางมากที่สุดในเวลา 6 นาที (6 Minute Walk Test; 6MWT)
 • แบบสอบถามคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ (Quality of life Assessment)

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของศูนย์การดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Coronary Syndromes) เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง (Center of excellence) ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการดูแลรักษาพยาบาลรายโรคในระดับมาตรฐานสากล CCPC (Clinical care program certificates for Acute coronary syndrome) 

โรค
และการรักษา

ความประทับใจจากผู้ป่วย

Testimonial : การจี้ไฟฟ้าหัวใจ..เพื่อรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

คนไข้ประสบกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะมาเป็นเวลาหลายปี และได้รักษาด้วยการจี้ไฟฟ้าหัวใจมาแล้วถึง 2 ครั้งที่รพ.อื่น แต่อาการก็กลับเป็นขึ้นมาอีก จนต้องมาจี้ไฟฟ้าหัวใจเป็นครั้งที่ 3

Testimonial : ภาวะปอดรั่ว รักษาด้วยการผ่าตัดแผลเล็ก

คนไข้มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจลำบากขึ้นมาโดยฉับพลัน และไม่ทราบสาเหตุ หลังจากพบแพทย์ถึงรู้ว่าตนเองมีภาวะปอดรั่วและอาการไม่ดีขึ้น หมอจึงแนะนำให้ทำการผ่าตัดแผลเล็กเพื่อเย็บรอยรั่วที่ปอด

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. กิตติ นาคจันทึก
ศูนย์หัวใจ
อายุรศาสตร์
นพ. จิรพันธ์ ชวาลตันพิพัทธ์
ศูนย์หัวใจ
อายุรศาสตร์
นพ. ชนกันต์ พิชยอนันต์
ศูนย์หัวใจ
-
นพ. ชยุต ทัตตากร
ศูนย์หัวใจ
-
นพ. ชาติทนง ยอดวุฒิ
ศูนย์หัวใจ
อายุรศาสตร์
นพ. ณัฐฑ์ โรจนกิจ
ศูนย์หัวใจ
ศัลยศาสตร์ทรวงอก
นพ. ดลลักษณ์ พูลเกษม
ศูนย์หัวใจ
อายุรศาสตร์
นพ. ทินกฤต ศศิประภา
ศูนย์หัวใจ
อายุรศาสตร์
นพ. ธนัตถ์ อัศวิษณุ
ศูนย์หัวใจ
อายุรศาสตร์
นพ. ธิปกร ผังเมืองดี
ศูนย์หัวใจ
อายุรศาสตร์

แพ็กเกจและโปรโมชั่น