บริการเอกสารทางการแพทย์

หน้าแรก  >  บริการ  > บริการเอกสารทางการแพทย์

เอกสารทางการแพทย์

ขั้นตอนในการขอเอกสาร

ติดต่อแผนกเวชระเบียนอาคาร E ชั้น 1

ระยะเวลาในการดำเนินเอกสารใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 7 วัน

ค่าธรรมเนียม ตามประเภทของเอกสาร

การขอรับเอกสาร

มารับด้วยตนเอง

1. กรอกแบบฟอร์มขอเอกสารทางการแพทย์

2. สำเนาบัตรประชาชน/ใบขับขี่/Passport กรณีเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ใช้สูติบัตร/สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อเด็ก

บุคคลอื่น/ตัวแทน มารับเอกสารแทนผู้ป่วย

1. กรอกแบบฟอร์มขอเอกสารทางการแพทย์

และเขียนมอบฉันทะระบุชื่อ-สกุล บุคคลมารับเอกสารแทน

2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ป่วย/ใบขับขี่/ Passport ที่ยังไม่หมดอายุ ลงนามสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาบัตรบัตรประชน/ใบขับขี่/ Passport ที่ยังไม่หมดอายุ ของบุคคลที่มารับ