ศูนย์กุมารเวช

หน้าแรก  >  บริการ  >  ศูนย์และคลินิก  >  ศูนย์กุมารเวช

อาคาร B ชั้น 1

วันจันทร์ - อาทิตย์
07:00 - 20:00 น.

ให้บริการดูแลสุขภาพ ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และพยาบาลที่มีประสบการณ์ได้รับการฝึกอบรมมาเฉพาะในการดูแลเด็ก ตลอด 24 ชั่วโมง 

โดยครอบคลุมในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย การป้องกันโรค การวินิจฉัย การให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการเลี้ยงดูเด็ก การประเมินการเจริญเติบโต พัฒนาการ และพฤติกรรมของเด็ก การตรวจคัดกรองโรคต่างๆ ดูแลและรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กทั้งปัญหาภาวะวิกฤตและปัญหาโรคทั่วไป

มีหอผู้ป่วยเด็ก เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ทันสมัย ยาและวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้ป่วยเด็กได้รับบริการภายใต้ มาตรฐานคุณภาพ เพื่อให้เด็กได้เจริญเติบโต มีพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และจิตสังคม อย่างสมวัย เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่ายกายและจิต-สังคม และมีคุณภาพในอนาคต

นอกจากหอผู้ป่วยเด็กที่มี เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยแล้ว เรายังมีหออภิบาลทารกแรกเกิดและทารกภาวะวิกฤต ( Nursery & NICU) พร้อมอุปกรณ์ทันสมัยครบครัน และทีมกุมารแพทย์สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด มีความพร้อมสูงทั้งทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการผ่าตัดในทารกแรกเกิดที่มีความผิดปกติทางด้านศัลยกรรมโดยศัลยแพทย์เฉพาะทางเด็กอีกด้วย

ความประทับใจจากผู้ป่วย​

โรคหยุดหายใจขณะหลับในเด็ก ตอนที่ 1

ผลเสียของการไม่ใส่ใจรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับในเด็ก มีมากกว่าที่คิด.. พญ. อัญชนา ทองแย้มPediatric pulmonologist and sleep specialist จะมาบอกเล่าให้รับชมกัน

โรคหยุดหายใจขณะหลับในเด็ก ตอนที่ 2

มาชมคุณหมออัญชนา บอกเล่าวิธีการตรวจรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับในเด็ก จะมีทางแก้ไขอย่างไร

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. ชลันธร ปรียาสมบัติ
เวชศาสตร์ครอบครัว
กุมารเวชศาสตร์
นพ. ชาลี จุฬาพรศิริ
กุมารเวชศาสตร์
นพ. นวพล นุชอุดม
กุมารเวชศาสตร์
นพ. ปกรณ์ เอกรัตน์
กุมารเวชศาสตร์
นพ. พุทธชาติ ดำรงกิจชัยพร
กุมารเวชศาสตร์
นพ. วิษณุ กิตติอาภรณ์พล
กุมารเวชศาสตร์
นพ. โกมุท ชุมภักดี
กุมารเวชศาสตร์
พญ. กมลชนก สาลีพัชราภรณ์
กุมารเวชศาสตร์
พญ. กรกมล โหรสกุล
กุมารเวชศาสตร์
พญ. กานต์ชนก สารบรรณ
กุมารเวชศาสตร์

แพ็กเกจและโปรโมชั่น