คลินิกด้านพัฒนาการและพฤติกรรม (Developmental-Behavioral Pediatrics)

ดูแลรักษาเด็กทั้งในกลุ่มที่มีสุขภาพดีเพื่อการส่งเสริมป้องกัน และกลุ่มที่มีความผิดปกติ กลุ่มที่เป็นปัญหาพบได้บ่อยในทางคลินิกได้แก่

  • ปัญหาการเจริญเติบโต เช่น เด็กตัวเตี้ย (Short stature) จากสาเหตุต่างๆ ภาวะ น้ำหนักน้อย หรือโรคอ้วน เป็นต้น
  • ปัญหาพัฒนาการ เช่น พูดช้า (Delayed speech) ปัญหาพัฒนาการทางภาษา (Developmental language disorder ) การฝึกพฤติกรรมและแก้ไขการพูดในเด็ก
  • กลุ่มอาการออทิซึม (Autism spectrum disorder) ภาวะสมองพิการหรือความผิดปกติของการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อ (Cerebral palsy and motor coordination) พิการทางกาย เช่น การได้ยินผิดปกติิ
  • ภาวะความบกพร่องทางสติปัญญา ความผิดปกติทางพันธุกรรม เช่น Down syndrome, Fragile X syndrome, Williams syndrome, Prader Willi syndrome พัฒนาการในเด็กคลอดก่อนกำหนดิ
  • ภาวะซน สมาธิสั้น ปัญหาการเรียน เด็กที่มีความเป็นเลิศทางปัญญา ภาวะปัสสาวะรดที่นอน ภาวะอุจจาระเล็ด เป็นต้น
  • ปัญหาพฤติกรรมและการเลี้ยงดู เช่น การกิน การนอน การขับถ่าย การร้อง อาละวาด การร้องโคลิค ปัญหาพฤติกรรมอื่นๆ ปัญหาพฤติกรรมที่เกิดจากการขาดการฝึกวินัยในเด็ก เป็นต้น