Skip to content

ระยะของโรคมะเร็งเต้านม

หน้าแรก  >  บทความเกี่ยวกับสุขภาพ

  • ระยะเริ่มแรก (ระยะที่ 1) คือ ระยะที่ก้อนมะเร็งมีขนาดเล็ก (เล็กกว่า 2 เซนติเมตร) และยังไม่มีการลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้หรือมีการลุกลามไปต่อมน้ำเหลืองแล้วเพียงจำนวน 1 ถึง 3 ต่อมเท่านั้น ระยะนี้จะมีโอกาสรักษาให้หายขาดจากโรคสูงและผลการรักษาดีมากที่สุด
  • ระยะปานกลาง (ระยะที่ 2) คือ ระยะที่ก้อนมะเร็งมีขนาดปานกลาง (ใหญ่กว่า 2 เซนติเมตรแต่ไม่เกิน 5 เซนติเมตร) และ/หรือมีการลุกลามไปต่อมน้ำเหลืองแล้วเพียงจำนวน 1 ถึง 3 ต่อมเท่านั้น ระยะนี้ยังมีโอกาสรักษาให้หายขาดจากโรคได้และผลการรักษาดีรองลงมาจากระยะเริ่มแรก
  • ระยะลุกลามเฉพาะที่ (ระยะที่ 3) คือ ระยะที่มีก้อนมะเร็งขนาดใหญ่ (มากกว่า 5 เซนติเมตร) และมีการลุกลามไปต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้มากกว่า 4 ต่อมขึ้นไป โอกาสรักษาให้หายขาดจากโรคในระยะนี้จะลดน้อยลง มีโอกาสการกลับมาเป็นซ้ำของโรคและการที่มะเร็งจะกระจายไปอวัยวะอื่นได้มาก ผลการรักษาโดยรวมจะไม่ดีเท่า 2 ระยะแรก
  • ระยะลุกลาม (ระยะที่ 4) คือ ระยะที่มะเร็งเต้านมได้กระจายลุกลามไปยังอวัยวะอื่นแล้ว ซึ่งอวัยวะที่พบมะเร็งเต้านมกระจายไปบ่อยได้แก่ ปอด ตับ กระดูก สมอง ระยะนี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดจากโรคได้

แชร์ :

บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง