ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

หน้าแรก  >  บริการ  >  ศูนย์และคลินิก  > ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

อาคาร E ชั้น 5

วันจันทร์ - อาทิตย์ 07:00 - 16:00 น.
สำหรับการตรวจก่อนทำประกันชีวิต 08:00 – 15:00 น.

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงเรามีโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับบุคคลให้เลือก หรือให้คำแนะนำในเรื่องของโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม โดยการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของคุณเอง หรือสุขภาพของคนที่คุณรัก เราพร้อมให้คำแนะนำเสมอ เพราะสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญของชีวิต

บริการตรวจสุขภาพภายในโรงพยาบาลตั้งแต่กลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป

 • ตรวจสุขภาพรายบุคคลตามเพศและช่วงอายุ
 • ตรวจสุขภาพก่อนทำประกันสุขภาพ
 • ตรวจสุขภาพเพื่อขอใบอนุญาตทำงาน
 • ตรวจสุขภาพก่อนศึกษาต่อในประเทศหรือต่างประเทศ
 • บริการให้วัคซีนก่อนสัมผัสโรคในผู้ใหญ่ รวมถึงการให้วัคซีนก่อนการเดินทาง
 • บริการให้คำปรึกษาก่อนเดินทางไปต่างประเทศ หรือ ก่อนเดินทางไปที่สูง ( โปรดตรวจสอบตารางออกตรวจ และ ทำนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า โดยวันเสาร์ ออกตรวจที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ รพ.กรุงเทพพัทยา และ วันจันทร์-พุธ ออกตรวจทาง Telemedicine เวลา 14.00-16.00 น.)
 • ตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์
 • ตรวจสุขภาพก่อนทำงาน
 • ตรวจประเมินสุขภาพก่อนเริ่มงานเสี่ยง ได้แก่ งานที่อับอากาศ งานที่สูง งานเสี่ยงสัมผัสอาหาร ผู้ควบคุมเครน นักดับเพลิง เป็นต้น
 • ตรวจสุขภาพก่อนทำงานนอกชายฝั่ง
 • ตรวจสุขภาพก่อนทำงานในเรือ
 • ตรวจสุขภาพประจำปีบริษัทคู่สัญญา
 • ตรวจสุขภาพอื่นๆตามรายการตรวจของบริษัท

โดยทีมบุคลากร ประกอบด้วยแพทย์อาชีวอนามัย พยาบาลอาชีวอนามัย พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล ไปบริการตรวจสุขภาพพนักงาน ณ สถานประกอบการ

Executive: Female

เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 46 ปี เป็นการตรวจร่างกายสำหรับผู้ที่มีภาวะเครียดจากการทำงาน ทำงานไม่เป็นเวลา จนไม่มีเวลาดูแลสุขภาพ ผู้ที่มีอาการเหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย จุกแน่นท้อง โดยเน้นถึงอัตราเสี่ยงต่อโรคหัวใจและสมรรถภาพการทำงานของอวัยวะช่องท้อง

Executive: Male

เหมาะสำหรับนักบริหาร นักธุรกิจ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 46 ปี เป็นการตรวจร่างกายสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้น การทำงานของอวัยวะต่างๆมีการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเกิดโรคต่างๆมากขึ้น นอกจากนี้ยังอาจมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ

VIP: Female

เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 36-45 ปี เป็นการตรวจร่างกายสำหรับผู้ที่มีภาวะเครียดจากการทำงาน ทำงานไม่เป็นเวลา จนไม่มีเวลาดูแลสุขภาพ ผู้ที่มีอาการเหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย

จุกแน่นท้อง โดยเน้นถึงอัตราเสี่ยงต่อโรคหัวใจและสมรรถภาพการทำงานของอวัยวะช่องท้อง

VIP: Male

เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 36-45 ปี เป็นการตรวจร่างกายสำหรับผู้ที่มีภาวะเครียดจากการทำงาน ทำงานไม่เป็นเวลา จนไม่มีเวลาดูแลสุขภาพ ผู้ที่มีอาการเหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย จุกแน่นท้อง โดยเน้นถึงอัตราเสี่ยงต่อโรคหัวใจและสมรรถภาพการทำงานของอวัยวะช่องท้อง

Basic Plus

เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี เป็นการตรวจร่างกายสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน หรือผู้ที่ห่วงใยสุขภาพและต้องการตรวจสุขภาพพื้นฐานประจำปี

Basic

เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี เป็นการตรวจดูการทำงานในส่วนต่างๆของร่างกายในเบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ที่รักและใส่ใจสุขภาพ อยู่ในวัยกำลังศึกษาหรือเริ่มทำงาน ควรรับการตรวจอย่างน้อยปีละครั้ง

ความประทับใจจากผู้ป่วย

The Doctors : วัคซีนเพื่อป้องกันตัวช่วงไวรัส COVID-19

อยากรู้เรื่องวัคซีนในผู้ใหญ่ชนิดไหนที่ควรฉีดป้องกันตัวโดยเฉพาะช่วงไวรัส COVID-19 ระบาด สามารถติดตามชม The Doctors ตอน "วัคซีนเพื่อชีวิต"

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. คุณากร สินธพพงศ์
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
นพ. ประสาน เสถียรภาพงษ์
เวชศาสตร์ครอบครัว
นพ. พริษฐ์ โพธิ์งาม
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
นพ. พิชญ์พงศ์ พูลผล
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล
นพ. ลิขสิทธิ์ โสนันทะ
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
นพ. วรพจน์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
นพ. ศักดิ์สิทธิ์ พรรัตนศรีกุล
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
พญ. จิราภา ละออจันทร์
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
พญ. ณภัทรา ตั้งอนุรักษ์พงศา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
พญ. ธมลวรรณ ดนัยสวัสดิ์
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์