การรักษาและเทคโนโลยี (ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ)

หน้าแรก  >  โรคและการรักษา  > การรักษาและเทคโนโลยี (ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ)

เทคโนโลยี

  • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (128-Slice CT. Scan)
  • เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน (Exercise Stress Test) – เครื่องวัดสมรรถภาพของหัวใจ ขณะหัวใจกำลังทำงานที่สภาวะต่างๆ
  • เครื่องตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของระบบหลอดเลือดแดง(ABI) – เพื่อวินิจฉัยการอุดตันและการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง
  • เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด – เพื่อวินิจฉัยประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของปอด
  • เครื่องตรวจอาชีวอนามัย (Vision Screener-occupational)
  • เครื่องตรวจการได้ยิน – เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของการได้ยิน
  • เครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก
  • การตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการด้วย Cobas 6000 System

ความประทับใจจากผู้ป่วย

The Doctors : วัคซีนเพื่อป้องกันตัวช่วงไวรัส COVID-19

อยากรู้เรื่องวัคซีนในผู้ใหญ่ชนิดไหนที่ควรฉีดป้องกันตัวโดยเฉพาะช่วงไวรัส COVID-19 ระบาด สามารถติดตามชม The Doctors ตอน "วัคซีนเพื่อชีวิต"

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. คุณากร สินธพพงศ์
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
นพ. ประสาน เสถียรภาพงษ์
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
เวชศาสตร์ครอบครัว
นพ. พริษฐ์ โพธิ์งาม
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
นพ. พิชญ์พงศ์ พูลผล
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล
นพ. ลิขสิทธิ์ โสนันทะ
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
นพ. วรพจน์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
นพ. ศักดิ์สิทธิ์ พรรัตนศรีกุล
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
พญ. จิราภา ละออจันทร์
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
พญ. ณภัทรา ตั้งอนุรักษ์พงศา
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
-
พญ. ธมลวรรณ ดนัยสวัสดิ์
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์