Skip to content

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง World Stroke Organization Angels Awards 2021

หน้าแรก  >  เกี่ยวกับเรา  >  ข่าวสารและกิจกรรม

WSO Angles AwardsWSO Angles Awards1

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาได้รับรางวัล World Stroke Organization Angels Awards 2021 ในระดับ Gold Status เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2022 โดยสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลการรักษาโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ Thailand ANGELs ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณรางวัล World Stroke Organization Angels Award 2021 (WSO Angels Awards) ให้แก่โรงพยาบาลโดยในครั้งนี้ นายแพทย์ธีติ วารินทร์ศิริกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล

World Stroke Organization เป็นรางวัลที่รับรองและให้เกียรติทีมงานและบุคลากรทางการแพทย์ที่มุ่งมั่นในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองและเพื่อสร้างวัฒนธรรมในการติดตามการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยได้เข้าร่วมเทียบเคียงศูนย์หลอดเลือดสมองระดับนานาชาติ ดังนั้น การพัฒนาศูนย์โรคหลอดเลือดสมองของประเทศไทยให้มีมาตรฐานในระดับสากล จำเป็นต้องมีการเทียบเคียงคุณภาพ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ ไม่ใช่เพียงประโยชน์เพื่อการแข่งขัน แต่จะเป็นการเรียนรู้การพัฒนาจากการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย ระบบการให้บริการประชาชน ตลอดจนการช่วยลดการเสียชีวิตและความพิการเนื่องจาการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยรางวัลระดับสากลนี้จะเป็นเครื่องยืนยันคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของประเทศไทย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สากล

WSO Status

ขอขอบคุณทีมผู้บริหาร ทีมแพทย์ พยาบาล ทีมสหสาขา และผู้เกี่ยวข้องโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน รักษา ดูแล ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้ได้รับการดูแลตามมาตรฐาน โดยในปี 2023 ตั้งเป้าหมายจากระดับ Gold Status ไปสู่ระดับ Platinum Status ต่อไป

แชร์ :