Skip to content

กิจกรรม รัก(ษ์)โลก 30 Days Eco Friendly Challenge

หน้าแรก  >  เกี่ยวกับเรา  >  ข่าวสารและกิจกรรม

ปัจจุบันทั่วโลกกำลังตื่นตัวกับสิ่งแวดล้อม นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น และถูกพูดถึงกันมาอย่างต่อเนื่อง ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ร่วมรับรู้ถึงความสำคัญของปัญหา มีการสนับสนุนและปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แม้ว่าราคาจะสูงกว่าราคาของสินค้าปกติก็ตาม ทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติต่างๆ มากมาย

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม

จึงได้ จัดกิจกรรม รัก(ษ์)โลก 30 Days Eco Friendly Challenge เพื่อรณรงค์ให้บุคลากร ได้ใช้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัว พร้อมสะสมคะแนนแลกของรางวัล อาทิ เช่น พกอุปกรณ์ส่วนตัวมาจากบ้าน, Car Pool กับเพื่อน, Reused-Recyclable, ขึ้น-ลงบันไดแทนการใช้ลิท์ฟ, ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เป็นต้น ซึ่งทุกกิจกรรมของชีวิตประจำวันไม่ว่างานเล็กหรือใหญ่ ล้วนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น หากบุคลากรในองค์กรร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำกิจกรรมลดโลกร้อน ในชีวิตประจำวัน ง่ายๆ ใกล้ตัว เชื่อว่าจะสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างแน่นอน

Eco-friendly Gift

นอกจากนี้โรงพยาบาลยังมี กิจกรรม รัก(ษ์)โลก Eco-friendly Gift โดยการมอบของขวัญวันเกิดให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในแต่ละเดือน เป็นชุดผักเพื่อสุขภาพ จากศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรคนพิการ “20 Rai Organic farm” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ผักออร์แกนิก ใส่กระเช้าที่เป็นวัสดุรีไซเคิล ช่วยส่งเสริมการผลิตสินค้ารักษ์โลกจากชุมชน

รวมไปถึงกำหนดให้การจัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรเป็นแบบ Eco-Friendly ที่สร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เพื่อช่วยสร้างรากฐานความยั่งยืน (Sustainability) ให้แก่โลก แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมุ่งผ่านเกณฑ์ Green Healthcare พร้อมกำหนดเป้าหมายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2050 สอดคล้องกับนโยบาย BDMS Earth Healthcare เป็นการแสดงความมุ่งมั่นในจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นเป้าหมายพัฒนาการดำเนินธุรกิจอีกด้วย

แชร์ :