Skip to content

GREEN HOSPITAL ลด-ละ-รียูส กระดาษ
ในโรงพยาบาลช่วยลดโลกร้อน!

หน้าแรก  >  เกี่ยวกับเรา  >  ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อพูดถึง “กระดาษ’ นั้น เป็นทรัพยากรสําคัญที่มีการใช้จ่ายเป็นลําดับต้น ๆ ขององค์กร และในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ถูกเผลอใช้ไปอย่างไม่รอบคอบจนทําให้สิ้นเปลืองไปเช่นกัน จากสถิติพบว่าคนไทยใช้ กระดาษเฉลี่ยคนละประมาณ 60 กิโลกรัม/ปี ซึ่งการที่จะผลิตกระดาษ 1 ต้น นั้นต้องใช้ต้นไมถึง 17 ต้น! อีกทั้งยังมีก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิต ใช้ทรัพยากรน้ําและไฟในการผลิตและฟอกกระดาษอีกด้วย

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เป็นสถานที่ที่มีการใช้กระดาษอย่างต่อเนื่องเพื่อการบันทึกข้อมูลการรักษาของผู้ป่วย ตลอดจนแบบฟอร์มต่างๆ การลด ละ และนํากระดาษกลับมาใช้ใหม่จึงเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม การลดการใช้กระดาษในโรงพยาบาลสามารถทําได้โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ การนําระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แทนการใช้กระดาษในการใช้แบบฟอร์มต่างๆ อาทิ การขอ User ID และเปลี่ยนแปลง-ยกเลิกสิทธิ ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแก้ไขเวลาเข้าออกแพทย์, พยาบาล และพนักงาน เรายังใช้ระบบ Trakcare ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกค้า นอกจากนี้โรงพยาบาลยังมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้รับบริการรับข้อมูล สุขภาพ ผ่าน Application Health Passport

โรงพยาบาลเรายังสนับสนุนการลดใช้กระดาษโดยการสร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงานทุกระดับ โดยรณรงค์ให้แต่ละหน่วยงานนํากระดาษมาใช้ใหม่ทั้งสองหน้า ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวแต่ยังช่วย ลดปริมาณชื้อกระดาษใหม่และการกําจัดขยะที่เกิดขึ้น ในทุกการรีไซเคิลกระดาษ 1 ตัน จะสามารถประหยัด พลังงานในการผลิตไปได้กว่า 4,000 กิโลวัตต์ หรือ 64% ของการผลิต และประหยัดน้ําไปกว่า 7,000 แกลลอน หรือคิดเป็น 58% รวมถึงช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปได้ 4.3 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเลยทีเดียว

ทั้งยังมีการริเริ่มจัดทําคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization หรือ Corporate Carbon Footprint: CCF) หรือ การแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดําเนินงานขององค์กร ซึ่งจากที่เริ่มต้นจัดทํามา 6 เดือน ได้ค่าเฉลี่ยที่ลดได้ถึง 1,509.60 กิโลกรัม CO2 เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 32 ต้น อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งละอันพันละน้อยเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาใส่ใจนําเทคโนโลยีและวิธีการลดใช้กระดาษในการดําเนินงานในทุกขั้นตอน เพื่อร่วมด้วยช่วยกันลดโลกร้อนที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป “โลกจะสวยได้.. ก็ด้วยมือของเราทุกๆ คน

แชร์ :