Skip to content

GREEN HOSPITAL
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาสวมใส่ยูนิฟอร์มรักษ์โลกทุกวัน

หน้าแรก  >  เกี่ยวกับเรา  >  ข่าวสารและกิจกรรม

BDMS และธุรกิจในเครือ ยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืนไปอีกขั้น ด้วยการกำหนดเกณฑ์ของ Green Healthcare เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการด้านความยั่งยืนสำหรับองค์กรโดยเฉพาะ ถือเป็นแนวทางเพื่อ ดูแลด้านการบริหารจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยการส่งเสริมให้พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้เสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการ ดําเนินธุรกิจและสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่อุปทาน

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เปิดตัวชุดยูนิฟอร์มพนักงาน กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพชุดใหม่ ทั้งในส่วนของพนักงานกลุ่มผู้ให้บริการทางการแพทย์ และกลุ่มสนับสนุน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย BDMS Earth Healthcare เป็นการแสดงความมุ่งมั่นในจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นเป้าหมายพัฒนาการดำเนินธุรกิจ สำหรับการออกแบบชุดยูนิฟอร์มครั้งนี้ BDMS ได้รังสรรค์งานตัดเย็บใหม่ มีการนำผ้าจากกระบวนการ Upcycling ที่มีความคล้ายคลึงกับการรีไซเคิล และมีส่วนช่วยลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำขวดพลาสติกหรือวัสดุเหลือใช้นำมาปรับเปลี่ยนให้เป็นเส้นใยที่มีคุณภาพ ด้วยเทคนิค Eco Yarn ผสมผสานระหว่างเส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล 100% กับเส้นใยธรรมชาติอื่นๆ อันเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของยูนิฟอร์มพนักงานกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ ซึ่งเหมาะสมกับรูปแบบของธุรกิจบริการ โดยยูนิฟอร์มชุดใหม่นี้ จัดทำขึ้นภายใต้เจตนารมย์ที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานได้ตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม ชี้ให้เห็นว่าขยะไม่มีประโยชน์สามารถกลับนำมาเป็นใช้ตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าให้พนักงานสวมใส่ได้อย่างสวยงาม อีกทั้งยังเป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาในเครือ BDMS สนับสนุนการผลิตเสื้อรีไซเคิลจากขวดพลาสติก ถือเป็นวิธีที่ช่วยลดปริมาณของขยะพลาสติกที่สร้างขึ้นในโลกของเรา ทั้งยังช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้เสื้อรีไซเคิลเหล่านี้จะส่งสัญญาณให้กับผู้ผลิตว่ามีการสนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรกับโลก โดยเราได้ใช้ชุดที่ผลิต จากวัสดุรีไซเคิลตลอดทุกวันในการทำงาน ทั้งในยูนิฟอร์มปกติและเสื้อโปโลที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้

เมื่อทั้งเครือ BDMS ร่วมด้วยช่วยกัน หลายคนหลายแรงผลักดัน ความต้องการสำหรับเสื้อรีไซเคิลเพิ่มขึ้น มันจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเสื้อผ้าในภาพรวม ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืนต่อไป ถือเป็นแนวทางการพัฒนาที่คำนึงถึงประเด็นด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) เข้ามาบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำอีกด้วย

แชร์ :