Skip to content

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาดำเนินนโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วย Green Hospital

หน้าแรก  >  เกี่ยวกับเรา  >  ข่าวสารและกิจกรรม

โซล่าเซลล์

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้ดำเนินการตามนโยบาย BDMS Earth Healthcare ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการสร้างสมดุลในมิติทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างดุลยภาพระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การดำเนินกิจกรรมเพื่อผลักดันให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีการเติบโตร่วมกับชุมชนไปพร้อมกัน

เราได้จัดตั้งระบบการจัดการตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System)และเป็นไปตามนโยบายที่มุ่งไปสู่การเป็น “โรงพยาบาลสีเขียว” (Green Hospital) เพื่อให้ผู้บริหาร แพทย์ พนักงานในทุกระดับ มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ โดยกำหนดมาตรการในการจัดการ สนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่วมกับองค์กร ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อดำเนินการร่วมกันในการสร้างความยั่งยืนในการดูแลบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันโลกเราได้มีการนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากมาย และเซลล์แสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในหลายวิธีของการนำพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์มาทดแทนพลังงานในรูปแบบอื่น ๆ รวมถึงเป็นการใช้พลังงานจากธรรมชาติที่คุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาได้นำมาใช้บริเวณลานจอดรถข้างอาคาร A โดยเอื้อประโยชน์กับสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

  • ไม่ใช้เชื้อเพลิงใดๆ นอกจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาด ไม่ก่อปฏิกิริยาที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ไม่มีการเผาไหม้ จึงไม่ก่อให้เกิดมลภาวะด้านอากาศและน้ำ
  • ไม่มีการเคลื่อนไหวขณะใช้งานและไม่เกิดเสียงขณะใช้งาน จึงไม่ก่อให้เกิดมลภาวะด้านเสียง
  • ช่วยลดปัญหาการสะสมของก๊าซต่างๆ ในบรรยากาศ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์, ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์, ก๊าซไฮโดรคาร์บอน และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ฯลฯ ซึ่งเป็นผลจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงพวกน้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก ทำให้โลกร้อนขึ้น เกิดฝนกรด และอากาศเป็นพิษ ฯลฯ
  • ไม่เกิดของเสียขณะใช้งาน จึงไม่มีการปล่อยมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อีกทั้งได้นำมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร  โดยการริเริ่มปลูกฝังให้กับคนในองค์กร และก้าวออกไปสู่ชุมชนภายนอก เรามุ่งผ่านเกณฑ์ Green Healthcare ในปี 2030 และตั้งเป้าหมายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมปี 2050

โปรดติดตามอีกหลายหลากนวัตกรรมในโรงพยาบาลที่สร้างคุณค่า ลดการใช้พลังงาน และจัดการสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม ขอขอบคุณความวางใจให้เราร่วมสร้างสังคมสุขภาพดีแก่ทุกคน

แชร์ :