การรักษาและเทคโนโลยี (ศูนย์โรคมะเร็ง)

หน้าแรก  >  โรคและการรักษา  > การรักษาและเทคโนโลยี (ศูนย์โรคมะเร็ง)

เทคโนโลยี

การฟื้นฟูและติดตามผลการรักษา : ดูแลอย่างต่อเนื่องครบวงจร มีทีมงานให้คำปรึกษา ( Cancer Couselling ) แนะนำการดูแลสุขภาพเพื่อลดอาการข้างเคียงต่างๆ ระหว่างรับการรักษา ตลอดจนมีทีมงานติดตามอาการหรือเยี่ยมบ้าน เพื่อให้คำปรึกษาหลังจบการรักษาแล้ว ตลอดจนมีการดูแลครอบคลุมถึงสมาชิกในครอบครัว เนื่องจากมะเร็งหลายๆชนิด สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดยมีทีมงานให้คำแนะนำ การดูแลสุขภาพตนเองให้ห่างไกลจากโรคมะเร็ง การรับประทานอาหารที่ถูกต้อง หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในอนาคต ( Health Education ) การตรวจหาคัดกรองมะเร็ง(Cancer Screening ) ในกลุ่มเสี่ยง

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. ชนวัธน์ เทศะวิบุล
เวชศาสตร์ครอบครัว
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
นพ. พิชัย จันทร์ศรีวงศ์
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
อายุรศาสตร์
นพ. วิชิต อาภรณ์วิรัตน์
อายุรศาสตร์โรคเลือด
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
อายุรศาสตร์
นพ. สิทธิ สุขอวยชัย
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
นพ. อรัญ เอนกศรีสุดวุฒิ
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
อายุรศาสตร์
นพ. อัศศิริ แก่นแก้ว
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
พญ. กนกนิตย์ ลิ้มวิภาวีอนันต์
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
อายุรศาสตร์
พญ. สิริจัยกรณ์ ศิววงศ์ศรี
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา