ศูนย์สุขภาพจิต

หน้าแรก  >  บริการ  >  ศูนย์และคลินิก  >  ศูนย์สุขภาพจิต

อาคาร E ชั้น 2

วันจันทร์ – วันอาทิตย์
08:00 - 17:00 น.

จิตเวชศาสตร์ คือ ศาสตร์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา ส่งเสริมป้องกัน และศึกษาวิจัยปัญหาด้านจิตใจของบุคคล หรือสุขภาพจิต โดยมีการบำบัดรักษาด้วย ยาบำบัด จิตบำบัด การให้คำปรึกษา และอาจรวมถึงการบำบัดด้วยไฟฟ้า การบำบัดรักษาโดยทั่วไปเป็นการดูแลแบบผู้ป่วยนอกเป็นหลัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการและความรุนแรงของโรคของแต่ละบุคคล

 • ปัญหาด้านสมาธิ และความจำ สภาวะบกพร่องด้านเชาวน์ปัญญา
 • โรคเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร
 • ความผิดปกติทางสุขภาพจิต
 • ความถนัดในเด็ก และรูปแบบการเรียนรู้
 • การพัฒนาการและพฤติกรรมในเด็ก/ภาวะออทิสซึม
 • บริการให้คำปรึกษาบำบัดรักษา ปัญหาด้านความจำ
 • ปัญหาในการนอน นอนไม่หลับ
 • โรคซึมเศร้า
 • ปัญหาด้านความวิตกกังวล
 • โรคเครียด โรควิตกกังวล
 • โรคซึมเศร้า โรคอารมณ์แปรปรวนและปัญหาทางอารมณ์
 • โรคทางความคิด
 • โรคประสาท กลุ่มอาการย้ำคิดย้ำทำ
 • โรคทางกายมีสาเหตุจากปัญหาทางจิตใจ
 • อาการนอนไม่หลับ
 • ปวดศีรษะ โดยไม่มีสาเหตุชัดเจน
 • ปัญหาในการปรับตัว ปัญหาด้านบุคลิกภาพ
 • ปัญหาการใช้สารเสพติด
 • ปัญหาครอบครัว
 • ปัญหาพฤติกรรมปัญหาเรื่องเพศ
 • ปัญหาสมรรถภาพทางเพศที่ไม่ได้เกิดจากสาเหตุทางด้านร่างกาย
 • ความสามารถด้านเชาวน์ปัญญา กระบวนการคิด ความจำ และการเรียนรู้
 • การประเมิน EQ ความสามารถของบุคคลเชิงระบบประสาทจิตวิทยา
 • การทดสอบบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์
 • การทดสอบทางจิตวิทยา สุขภาพจิต และบุคลิกภาพพื้นฐาน
 • บุคลิกภาพและรูปแบบการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. ธีรเจต ลีลาพากเพียร
จิตเวชศาสตร์
นพ. สมชาย มาลสุขุม
จิตเวชศาสตร์
นพ. อานุภาพ ปภาพันธุ์
จิตเวชศาสตร์
พญ. กษิรมาต มูลคำ
จิตเวชศาสตร์
พญ. วรงค์ สิทธิศรัณย์กุล
จิตเวชศาสตร์
พญ. เพ็ญชาญา อติวรรณาพัฒน์
จิตเวชศาสตร์