ศูนย์สุขภาพจิต

หน้าแรก  >  บริการ  >  ศูนย์และคลินิก  >  ศูนย์สุขภาพจิต

อาคาร E ชั้น 2

วันจันทร์ – วันอาทิตย์
08:00 - 17:00 น.

จิตเวชศาสตร์ คือ ศาสตร์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา ส่งเสริมป้องกัน และศึกษาวิจัยปัญหาด้านจิตใจของบุคคล หรือสุขภาพจิต โดยมีการบำบัดรักษาด้วย ยาบำบัด จิตบำบัด การให้คำปรึกษา และอาจรวมถึงการบำบัดด้วยไฟฟ้า การบำบัดรักษาโดยทั่วไปเป็นการดูแลแบบผู้ป่วยนอกเป็นหลัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการและความรุนแรงของโรคของแต่ละบุคคล

 • ปัญหาด้านสมาธิ และความจำ สภาวะบกพร่องด้านเชาวน์ปัญญา
 • โรคเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร
 • ความผิดปกติทางสุขภาพจิต
 • ความถนัดในเด็ก และรูปแบบการเรียนรู้
 • การพัฒนาการและพฤติกรรมในเด็ก/ภาวะออทิสซึม
 • บริการให้คำปรึกษาบำบัดรักษา ปัญหาด้านความจำ
 • ปัญหาในการนอน นอนไม่หลับ
 • โรคซึมเศร้า
 • ปัญหาด้านความวิตกกังวล
 • โรคเครียด โรควิตกกังวล
 • โรคซึมเศร้า โรคอารมณ์แปรปรวนและปัญหาทางอารมณ์
 • โรคทางความคิด
 • โรคประสาท กลุ่มอาการย้ำคิดย้ำทำ
 • โรคทางกายมีสาเหตุจากปัญหาทางจิตใจ
 • อาการนอนไม่หลับ
 • ปวดศีรษะ โดยไม่มีสาเหตุชัดเจน
 • ปัญหาในการปรับตัว ปัญหาด้านบุคลิกภาพ
 • ปัญหาการใช้สารเสพติด
 • ปัญหาครอบครัว
 • ปัญหาพฤติกรรมปัญหาเรื่องเพศ
 • ปัญหาสมรรถภาพทางเพศที่ไม่ได้เกิดจากสาเหตุทางด้านร่างกาย
 • ความสามารถด้านเชาวน์ปัญญา กระบวนการคิด ความจำ และการเรียนรู้
 • การประเมิน EQ ความสามารถของบุคคลเชิงระบบประสาทจิตวิทยา
 • การทดสอบบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์
 • การทดสอบทางจิตวิทยา สุขภาพจิต และบุคลิกภาพพื้นฐาน
 • บุคลิกภาพและรูปแบบการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. ธีรเจต ลีลาพากเพียร
ศูนย์สุขภาพจิต
จิตเวชศาสตร์
นพ. สมชาย มาลสุขุม
ศูนย์สุขภาพจิต
จิตเวชศาสตร์
นพ. อานุภาพ ปภาพันธุ์
ศูนย์สุขภาพจิต
จิตเวชศาสตร์
พญ. กษิรมาต มูลคำ
ศูนย์สุขภาพจิต
จิตเวชศาสตร์
พญ. วรงค์ สิทธิศรัณย์กุล
ศูนย์สุขภาพจิต
จิตเวชศาสตร์
พญ. เพ็ญชาญา อติวรรณาพัฒน์
ศูนย์สุขภาพจิต
จิตเวชศาสตร์