ศูนย์รังสีวินิจฉัย

อาคาร A ชั้น 1

วันจันทร์ - อาทิตย์
ตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์รังสีวินิจฉัย พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ทางรังสีวินิจฉัยอันทันสมัย  ทีมรังสีแพทย์ ประจำตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจวินิจฉัยในระยะเวลาที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีทางการแพทย์
ที่ใช้ตรวจวินิจฉัย

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. ดวิษ ลิมกุล
ศูนย์รังสีวินิจฉัย
รังสีวิทยาทั่วไป
นพ. ดิศรณ์ เกษมเศรษฐ์
ศูนย์รังสีวินิจฉัย
รังสีวิทยาวินิจฉัย
นพ. ธรรมสถิตย์ จันทจิตร์
ศูนย์รังสีวินิจฉัย
รังสีวิทยาวินิจฉัย
นพ. ยศวีร์ เกียรติวัฒน์
ศูนย์รังสีวินิจฉัย
รังสีวิทยาวินิจฉัย
นพ. วิทยา กำเนิดตันมณี
ศูนย์รังสีวินิจฉัย
รังสีวิทยาวินิจฉัย
นพ. วีระวิทย์ เรืองศิรินุสรณ์
ศูนย์รังสีวินิจฉัย
รังสีวิทยาวินิจฉัย
นพ. สมเกียรติ เมธีวีรวงศ์
ศูนย์รังสีวินิจฉัย
รังสีวิทยาทั่วไป
นพ. สมเกียรติ เมธีวีรวงศ์
ศูนย์รังสีวินิจฉัย
นพ. เด็ดเดี่ยว ตั้งยิ่งยง
ศูนย์รังสีวินิจฉัย
รังสีวิทยาทั่วไป
นพ. เทพสิทธิ์ พฤกษะริตานนท์
ศูนย์รังสีวินิจฉัย
รังสีวิทยาวินิจฉัย

แพ็กเกจและโปรโมชั่น