การรักษาและเทคโนโลยี
(ศูนย์การได้ยิน การพูด การทรงตัวเสียงในหู)

หน้าแรก  >  โรคและการรักษา   >   การรักษาและเทคโนโลยี (ศูนย์การได้ยิน การพูด การทรงตัวเสียงในหู)

การรักษา

แนะนำ และติดตั้งเครื่องช่วยฟังเพื่อช่วยการได้ยิน ให้บริการบริการตรวจสภาพทำความสะอาด และบำรุงรักษาเครื่องช่วยฟัง ทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น บริการทำ Noise Reduction Plug Noiseและ Swimming Plug วัสดุจากเยอรมันสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาหูอักเสบ ต้องใช้วัสดุป้องกันน้ำเข้าหู หรือผู้ป่วยที่ต้องการอุปกรณ์ป้องกันเสียง เมื่อต้องอยู่ในสภาวะที่มีเสียงดัง

ในกรณีหูตึงมาก

เทคโนโลยี

เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยสามารถใช้ในการวินิจฉัยหาสาเหตุของอาการเวียนศีรษะ เสียการทรงตัว และช่วยในการวินิจฉัยโรคของระบบทรงตัวทั้งระบบ และนอกจากนี้เครื่องมือยังสามารถที่จะช่วย ฟื้นฟูผุ้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการทรงตัวอีกด้วย

เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการตรวจวินิจฉัยโดยการวัดการทรงตัวของหูชั้นใน และสมอง โดยดูการตอบสนองของลูกตา

เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยสามารถใช้ในการวินิจฉัยหาสาเหตุของภาวะศุญเสียการได้ยิน เป็นการตรวจการได้ยินโดยวัดการได้ยินระดับก้านสมองถ้าผิดปรกติ ตรวจหาระดับการได้ยินที่ถูกต้อง ณ ความถี่ต่างๆ เพื่อจัดเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสม (Auditory Steady State Response)

เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยสามารถใช้ในการวินิจฉัยหาสาเหตุเพื่อทราบความสามารถในการรับเสียง ณ ความถี่ต่างๆและยังสามารถตรวจความสามารถการเข้าใจคำพูด (Speech Discrimination Score) อีกทั้งยังสามารถตรวจวัดการได้ยินโดยวิธีพิเศษ เพื่อแยกตำแหน่งรอยโรค (Bekesy Audiomety) และยังสามารถตรวจแยกการเสียงการได้ยินของปลายประสาทรับเสียงในหูชั้นใน โดยวัด SISI Score (Recruitment Test) และสามารถตรวจแยกการเสียงการได้ยินส่วนประสาทรับเสียง และความล้าของสมองโดย (Tone Decay Test)

เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยสามารถใช้ในการวินิจฉัยหาสาเหตุเพื่อดูการทำงานของหูชั้นกลาง หูชั้นกลาง อยู่หลังแก้วหู เป็นโพลงอากาศ และเป็นที่ตั้งของกระดูกค้อน กระดูกทั่ง และกระดูกโกลนม้า ทำหน้าที่เป็นสะพานรับทอดส่งต่อแรงสั่นสะเทือนของเสียงที่กระทบแก้วหูส่งต่อไปยังหูชั้นใน อวัยวะในหูชั้นกลางจะทำหน้าที่ได้ดี แรงดันอากาศในหูชั้นกลางต้องเท่ากับแรงดันอากาศภายนอก หูชั้นกลางจึงมีท่อปรับแรงดันอากาศให้เท่ากับบรรยากาศภายนอก ต่อกับด้านหลังของโพลงจมูก เรียกท่อ Auditory Tube ซึ่งในภาวะปรกติจะปิดอยู่และจะเปิดเพื่อปรับแรงดันเมื่อเรากลืนหรือหาวนอ อากาศในหูชั้นกลางจะมีการดูดซับไปช้า ๆ ทำให้เราต้องกลืนเพื่อปรับแรงดันนาน ๆ ครั้ง

  • เพื่อให้กระดูกทั้งสามสามารถส่งการสั่นสะเทือนได้ดีที่สุด การสั่นสะเทือนของแก้วหูและกระดูกเล็ก ๆ ทั้ง 3 จะไปทำให้เกิดการกระเพื่อมของน้ำในหูชั้นใน และเกิดการกระตุ้นปลายประสาทการได้ยินที่ลอยอยู่ในน้ำในหูชั้นในนั้นเอง และแรงกระเพื่อมต้องมีความพอดีด้วย

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. สมุทร จงวิศาล
ศูนย์การได้ยิน การพูด การทรงตัว เสียงในหู
โสต ศอ นาสิกวิทยา
พญ. ศิริพร ลิมป์วิริยะกุล
ศูนย์การได้ยิน การพูด การทรงตัว เสียงในหู
โสต ศอ นาสิกวิทยา
ศ. สุจิตรา ประสานสุข
ศูนย์การได้ยิน การพูด การทรงตัว เสียงในหู
โสต ศอ นาสิกวิทยา