Skip to content

ทารกในครรภ์ที่ไม่ค่อยดิ้น

หน้าแรก  >  บทความเกี่ยวกับสุขภาพ

ทารกในครรภ์จะเริ่มมีพัฒนาการของระบบกล้ามเนื้อ เมื่อ 6 สัปดาห์ แขน ขา จะเริ่มเคลื่อนไหวได้ โดยสามารถพิสูจน์ได้จากการใช้เครื่องตรวจพิเศษ แต่จะไม่แรงพอที่จะทำให้ผู้เป็นมารดารู้สึกได้ จะรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวก็เมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่สองตอนกลาง ๆ แต่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในคนที่เคยมีบุตรมาก่อน จะรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวหรือเด็กดิ้นได้

เมื่อตั้งครรภ์ได้ 18 สัปดาห์ หรือ 4 เดือนครึ่ง ในสตรีที่ตั้งครรภ์แรก จะรับรู้ถึงการดิ้นของทารก เมื่อ 20 สัปดาห์ หรือ 5 เดือน การดิ้นหรือการเคลื่อนไหวเป็นการทำงานของกล้ามเนื้อ ซึ่งต้องอาศัยระบบประสาทควบคุมซึ่งมาจากสมอง และสมองจะพัฒนาและทำงานได้ จะต้องได้รับออกซิเจนและอาหารพอเพียงเพื่อให้ระบบประสาทสั่งงาน และให้กล้ามเนื้อใช้พลังงานในการหดรัดตัวได้

ดังนั้นการเคลื่อนไหวของทารกจึงเป็นขบวนการซึ่งแสดงถึงความสมบูรณ์ของทารกได้ โดยปกติทารกจะดิ้นไม่น้อยกว่า 10 ครั้งต่อวัน ถ้ามีเหตุใด ๆ ก็ตามที่จะลดการส่งออกซิเจนและสารอาหารไปสู่ทารก ทารกจะดิ้นลดลง เช่นสภาวะรกเสื่อมหน้าที่ สายรกพันกัน เลือดออกหลังรก ในส่วนของสาเหตุจากแม่ เช่น แม่เป็นโรคเบาหวาน แม่เป็นโรคหัวใจ หอบหืด แม่ขาดสารอาหาร แม่เป็นโรคครรภ์พิษ เป็นต้น

ถ้าหากทารกในครรภ์ไม่ค่อยดิ้นเหมือนปกติ หากสังเกตได้หรือมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการดิ้นของเด็ก กรุณาปรึกษาสูติแพทย์ที่ดูแลท่านนะคะ

แชร์ :

บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง