Skip to content

กินเหล้า…เสี่ยงอายุสั้น!

เหล้าหรือสุราเป็นสารเสพติดที่ทำลายทุกส่วนของร่างกายผู้ดื่ม ก่อให้เกิดปัญหาหลายด้าน ทั้งปัญหาสุขภาพและปัญหาสังคม การดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำทำให้ติดจนเกิดการสะสมของแอลกอฮอล์ในตับเหล้าหรือสุราเป็นสารเสพติดที่ทำลายทุกส่วนของร่างกายผู้ดื่ม ก่อให้เกิดปัญหาหลายด้าน ทั้งปัญหาสุขภาพและปัญหาสังคม การดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำทำให้ติดจนเกิดการสะสมของแอลกอฮอล์ในตับ

ตับถูกทำลายกลายเป็นโรคตับแข็ง โรคมะเร็งตับ แผลในกระเพาะอาหาร โรคความดันโลหิตสูงจากการที่กล้ามเนื้อหัวใจฝ่อนำไปสู่โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ จนเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือหัวใจวายได้

นอกจากนี้ เซลล์สมองที่ถูกทำลายทำให้เกิดความบกพร่องทางสติปัญญา เกิดความจำเสื่อม พูดช้า ตัดสินใจช้าลง เดินเซ ทรงตัวได้ไม่ดี และเกิดโรคทางจิตประสาท ทำให้สมรรถภาพการทำงานลดลงส่งผลต่อชีวิต เกิดปัญหาทางครอบครัวและความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด และที่น่ากลัวที่สุด คือ พิการหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ “เมาแล้วขับ

เพื่อเป็นการรณรงค์ให้คนไทยลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ให้ “วันเข้าพรรษา” เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติการเลิกดื่มแอลกอฮอล์อาจเริ่มจากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มให้น้อยลงก่อน จนถึงขึ้นเลิกดื่มได้อย่างเด็ดขาดหรือสามารถปรึกษาหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอความช่วยเหลือ อาทิ  สายด่วนเลิกเหล้า

ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา โทร 1413, สายด่วนยาเสพติด สถาบันธัญญารักษ์ โทร 1165, หรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำแนะนำและวิธีการเลิกแอลกอฮอล์ได้ที่โรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

แชร์ :

บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง