Skip to content

โรคอ้วนเสี่ยงอันตราย แต่เป็นแล้วรักษาได้

หน้าแรก  >  บทความเกี่ยวกับสุขภาพ

อ้วน

โรคอ้วนยังคงเป็นปัญหาสุขภาพของคนไทยอันดับต้น ๆ ยิ่งไปกว่านั้นคือโรคอ้วนส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ตามมาไม่ว่าจะเป็น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคข้อเสื่อม โรคมะเร็ง ตลอดจนโรคต่าง ๆ รวมถึงภาวะซึมเศร้าที่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นทางจิตใจ

การช่วยดูและลดน้ำหนักและรักษาโรคอ้วนในโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาจึงมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยให้รูปร่างอยู่ในสัดส่วนและน้ำหนักที่เหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้นคือการมีสุขภาพที่แข็งแรงช่วยให้ร่างกายห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ดูแล วินิจฉัย และคิดค้นการรักษาร่วมกับทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary Team) โดยมุ่งเน้น

1) การลดน้ำหนักและรักษาโรคอ้วนเพื่อสุขภาพ

  • ป้องกัน ควบคุมและรักษาโรคอ้วน ร่วมกับการรักษาโรคแทรกซ้อนที่เกิดร่วม อาทิไขมัน ความดัน โรคหลอดเลือด การนอนกรน กรด
    ไหลย้อน การควบคุมอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ออกกำลังกายอย่างถูกวิธีรวมไปถึงดูแลด้านสุขภาพจิตใจ
  • ดูแลรักษาโดยการผ่าตัดกระเพาะอาหาร

2) การลดน้ำหนักและรักษาโรคอ้วนเพื่อความงาม

  • ดูแลรูปร่างให้สมส่วน เพิ่มกล้ามเนื้อ สร้างความแข็งแรงในส่วนต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญ (BASEM)

เราตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษา ป้องกันภาวะเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วนและโรคแทรกซ้อน โดยแพทย์แต่ละสาขาที่ร่วมกันดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary Team) ได้แก่อายุรแพทย์สาขาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสึม อายุรแพทย์ด้านโภชนาการ ศัลยแพทย์ส่องกล้องและผ่าตัดโรคอ้วน อายุรแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูนักกำหนดอาหาร นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา พยาบาลเฉพาะทาง ฯลฯ

เราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็วในการเข้ารับบริการ โดยแพทย์เฉพาะทางให้การดูแลแบบใกล้ชิด มีการวิเคราะห์มวลเนื้อเยื่อของร่างกายด้วยวิธีBioelectrical Impedance Analysis (BIA) การผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ำหนัก รักษาโรคอ้วน ได้แก่ การผ่าตัดรัดกระเพาะ Laparoscopic Gastric Banding การผ่าตัดส่องกล้องลดขนาดกระเพาะ Laparoscopic Sleeve Gastrectomy และการผ่าตัดส่องกล้องลดขนาดกระเพาะและทำบายพาส Laparoscopic Gastric Bypass เพื่อลดขนาดกระเพาะอาหาร ลดการดูดซึมของอาหาร ร่างกายนำไขมันส่วนเกินสลายไปเป็นพลังงาน สำหรับผู้ป่วยโรคอ้วนที่ไม่สามารถลดน้ำหนักได้ด้วยการควบคุมอาหาร ทานยา หรือออกกำลังกายอีกด้วย

คำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) เพื่อประเมินโรคอ้วน

อายุรกรรม

แชร์ :

บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง