Skip to content

ควรรักษาโรคเบาหวานอย่างไร

หน้าแรก  >  บทความเกี่ยวกับสุขภาพ

เนื่องจากเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่หายขาด การรักษาเบาหวานให้ได้ผลดี จึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เป็นเบาหวานและญาติหรือผู้ใกล้ชิดในการปฏิบัติตนตามคำแนะนำแพทย์อย่างสม่ำเสมอ การรักษาประกอบด้วยหลักสำคัญ 3 อย่างคือ

  • โภชนบำบัด
  • การรักษาด้วยยา ได้แก่ ยาเม็ดลดระดับน้ำตาล และยาฉีดอินซูลินยาที่ใช้รักษาเบาหวานนั้นมีหลายชนิด แพทย์ผู้รักษาจะพิจารณาตามความเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละคน
  • ตรวจติดตามแพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอ

แชร์ :

บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง