Skip to content

เบาหวานป้องกันได้หรือไม่

หน้าแรก  >  บทความเกี่ยวกับสุขภาพ

ปัจจุบันมีหลายการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นเบาหวานเมื่อให้โภชนบำบัดและการออกกำลังกายที่เหมาะสม สามารถลดอุบัติการณ์ของการเกิดโรคเบาหวานได้
การศึกษาที่สำคัญในประเทศสหรัฐอเมริกา เปรียบเทียบระหว่างการใช้ยาเมทฟอร์มินและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องอาหารและการออกกำลังกาย (โดยการลดน้ำหนักตัวลง 7% ร่วมกับการออกกำลังกายนาน 150 นาทีต่อสัปดาห์) เมื่อติดตามผู้เป็นเบาหวานประมาณ 3 ปี พบว่าอุบัติการณ์การเกิดเบาหวานลดลงในกลุ่มที่ได้ยาร้อยละ 31 และกลุ่มที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร้อยละ 58 ซึ่งมากกว่ากลุ่มที่ได้ยา ดังนั้นจึงควรรณรงค์ให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคเบาหวาน รวมทั้งคัดกรองหาผู้เป็นเบาหวานดังได้กล่าวแล้วข้างต้น เพื่อการรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่ระยะแรกๆ

แชร์ :

บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง