Skip to content

การตรวจติดตาม และประเมินผลการรักษา

หน้าแรก  >  บทความเกี่ยวกับสุขภาพ

นอกเหนือจากการตรวจโดยแพทย์และทีมดูแลรักษาแล้ว ควรมีการตรวจหาภาวะแทรกซ้อนประจำปี ดังนี้

 • ตรวจร่างกายอย่างละเอียด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • ตรวจระดับน้ำตาลขณะอดอาหารทุกครั้งที่พบแพทย์(หรือตามดุลยพินิจของแพทย์)
 • ตรวจระดับน้ำตาลสะสมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี(หรือตามดุลยพินิจของแพทย์)
 • ตรวจสุขภาพเท้าและการทำงานของเส้นประสาทส่วนปลายอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
 • ตรวจตาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ด้วยการขยายม่านตา โดยจักษุแพทย์
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • ตรวจช่องปากและสุขภาพฟันทุก 6 เดือน
 • ตรวจหน้าที่ไต และตรวจปริมาณไมโครแอลบูมินในปัสสาวะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • ตรวจระดับไขมันในเลือดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย
 • ฉีดวัคซีน

– วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1 ครั้งต่อปี
– นิวโมคอคคอลวัคซีน
– วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังรักษาไม่หายขาด แต่หากมีการเรียนรู้และการดูแลตนเอง เป็นอย่างดี จะสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งจะชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อน และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้เช่นเดียวกับคนปกติ

แชร์ :

บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง