บัตรชีววัฒนะจูเนียร์

หน้าแรก  >  ข้อมูลเพื่อเข้ารับบริการ  >    สมาชิกบัตรชีววัฒนะ  >  บัตรชีววัฒนะจูเนียร์

บัตรชีววัฒนะจูเนียร์

รายการสิทธิประโยชน์ส่วนลดรายละเอียด
1. ส่วนลดค่าห้องพักเมื่อเข้ารักษาแบบผู้ป่วยใน
ใช้สิทธิ์ได้หลังสมัคร 7 วัน
40%1. เฉพาะค่าห้องพักเท่านั้น ยกเว้น ค่าห้องคลอด, ห้องสังเกตอาการ, ห้องทารแรกเกิด และ ห้อง Economy (อาคารA, อาคารB)
2. ยกเว้นค่าอาหาร, ค่าบริการพยาบาล, ค่าบริการ์โรงพยาบาล และอื่นๆตามที่โรงพยาบาลกำหนด
3. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะห้อง VIP, EXTRA และใช้บริการไม่เกิน 4 คืน, สมาชิกอายน้อยกว่า 4ปี ขอสงวนสิทธิ์รับส่วนลดค่าห้อง 10% เท่านั้น ยกเว้นห้อง Extra และ VIP
4. โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุ โลก สงวนสิทธิ์เฉพาะค่าห้องพักที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาทเท่านั้น
5. โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3, นวมินทร์ และเครือโรงพยาบาลเปาโล ยกเว้น ICU, CCU, PICU, ASU, NCU, NICU ห้องคู่, ห้อง 3 เตียง,
ห้อง Economy และห้องอื่นๆตามที่โรงพยาบาลกำหนด
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
ใช้สิทธิ์ได้หลังสมัคร 7 วัน
12%1. ยกเว้นค่าแพทย์, ยาพิเศษ, อุปกรณ์พิเศษ, เวซภัณฑ์พิเศษ , Lab พิเศษ, รายการส่งเสริมการขาย, รายการเหมาจ่ายทุกรายการ และ Net Price
2.โรงพยาบาลพญาไท 1, 2, 3 และ นามินทร์ สงนสิทธิ์ให้ส่วนลดเฉพาะค่ายา ยกเว้น ยารายการพิเศษ และยา Net price
3. เครือโรงพยาบาลเปาโล รับสิทธิ์ส่ว่นลดเฉพาะค่ายาเท่านั้น ยกเว้น ยารายการพิเศษและวัคซีน
3. ส่วนลดค่รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
ใช้สิทธิ์ได้ทันทีที่สมัคร
12%1. ยกเว้นค่าแพทย์, ยาพิเศษ, อุปกรณ์ฟิเศษ, เวชภัณฑ์พิเศษ, Lab พิเศษ, รายส่งเสริมการขาย, รายการเหมาจ่ายทุกรายการ และ Net Price
2.โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3 และ นวมินทร์ สงวนสิทธิ์ให้ส่วนลดเฉพาะค่ายา ยกเว้น ยารายการพิเศษ และยา Net price
3. เครื่อโรงพยาบาลเปาโล รับสิทธิส่วนลดเฉพาะค่ายาเท่านั้น ยกเว้น ยารายการพิเศษและวัคซีน
4. ส่วนลดค่าวัคซีน ยกเว้นวัคซีนพิเศษ จากอัตราปกติ12%1. ยกเว้นวัคซีนพิเศษ วัคซีนแพคเกจ และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ
2. สามารถใช้บริการแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น
3. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์,โรงพยาบาลบีเอ็นเอซและเครือโรงพยาบาลเปาโล งดร่วมรายการ
4.โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชาและโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี ร่วมรายการเฉพาะบัตร Junior เท่านั้น บัตรประเภทอื่นๆ งดร่วมรายการ
5. ส่วนลดสำหรับตรวจค้นหามะเร็งด้วยเครื่องช่วยตรวจ PET/CT Scan จากอัตราแพคเกจทุกรายการที่โรงพยาบาลกำหนด1. กรุณาแสดงบัตรสมาชิกชีววัฒนะ และนัดหมายเพื่อปรึกษาแพทย์ก่อนรับบริการตรวจ
2. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น
3. สามารถรับบริการเฉพาะที่โรงพยาบาลวัฒโนสถ ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย)
6. ส่วนลดค่าบริการทันตกรรม ดังนี้
– ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน/ครอบฟัน), ทันตกรรมตกแต่ง 5 %
– ขูดหินปูน และปริทันตวิทยา (รักษาโรคเหงือก), ทันตกรรมเด็ก, หัตถการอุดฟัน, ทันตกรรมบดเคี้ยว, รักษารากฟัน,
ค่าบริการทางทันตกรรม 10%
5%-10% (ทันตกรรม สำหรับเด็ก)1. โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอย ศูนย์วิจัย), โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, เครือโรงพยาบาลสมิติเวช และ เครือโรงพยาบาลพญาไท ยกเว้น ค่าอุปกรณ์พิเศษ เครื่องมีอพิเศษ ค่าแลปทันตกรรม ค่าเวซภัณฑ์พิเศษเฉพาะราย และค่าทันตสุขภาพ
2. โรงพยาบาลพญาไท 1, 2 , 3, นวมินทร์ และ เครือโรงพยาบาลเปาโล ยกเว้น รากเทียมและจัดฟันหรือเงื่อนไขอื่นๆตามโรงพยาบาลกำหนด
3. โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชาและโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี ยกเว้น จัดฟัน, ฟอกสีฟันขาว, รากเทียม และค่าแพทย์
4. โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และ เครือโรงพยาบาลเปาโล ขอสงวนสิทธิ์มอบส่วนลด สำหรับอุดฟัน, ขูดหินปูน และถอนฟันเท่านั้น
5. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ยกเว้นทันตกรรมรากเทียม
6. โรงพยาบาลกรุ่งเทพภูเก็ต และโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก งดร่วมรายการ
7. ส่วนลดใช้บริการตรวจสุขภาพด้วยเครื่องมือพิเศษจากอัตราปกติ ตามที่โรงพยาบาลกำหนด1. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก, โรงพยาบาลกรุงเทพเซียงใหม่, โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทและศรีนครินทร์ งดร่วมรายการ
2. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตและโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ ยกเว้น EKG
8. ส่วนลดในการสมัครสมาชิกชีววัฒนะให้กับญาติสายตรง (พ่อ-แม่-ลูก) ตลอดอายุสมาซิก หรือส่วนลดเพื่อการต่ออายุให้ตนเองทุกประเภทบัตร เฉพาะญาติสายตรงที่มีนามสกุลเดียวกับสมาชิกเท่านั้น เช่น บิดา มารดา คู่สมรส หรือ บุตร
9. รับชุดตรวจสุขภาพฟรี (กรุณาปกษาแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ)1. เพื่อความสะดวก ก่อนเข้ารับบริการ กรุณาทำนัดหมายเพื่อปรึกษาแพทย์, สอบถามเงื่อนไขการเข้ารับบริการที่เคาน์เตอร์ชีววัฒนะ
2. กรณีใช้ไม่ถึงมูลค่าที่ได้รับ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่ทอนหรือคืนเป็นเงินสด
3. โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอย ศูนย์วิจัย) สามารถใช้บริการที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชุดตรวจนี้ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่ใช้บริการรถเข็นนั่งหรือรถเข็นนอน
10. ส่วนลดสำหรับรายการตรวจเพิ่มเติมจากโปรแกรมตรวจสุขภาพชีววัฒนะภายในวันเดียวกันตามเงื่อนไขที่ รพ.กำหนด1. รายการตรวจเพิ่มเติมจากโปรแกรมตรวจสุขภาพชีววัฒนะ ได้แก่
– รายการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Lab) ยกเว้น Lab พิเศษ
– อุปกรณ์และเครื่องมือตรวจพิเศษบางรายการ ได้แก่ Digital mammogram with Ultrasound, Upper GI, Ultrasound upper or Lower Abdomen, Ultrasound Whole Abdomen, Bone Densitrometry, Echocardiogram, EST, Calcium score, ThinPrep Pap Test และรายการอื่นๆตามที่รพ.กำหนด
2. โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอย ศูนย์วิจัย) และโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต สามารถใช้บริการที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเท่านั้น
11. ส่วนลดห้องพักผู้ป่วยใน (เฉพาะค่าห้องพัก ใช้ได้กรณีรักษาพยาบาล และตรวจสุขภาพเท่านั้น)2 คืน
คืนละ 2,500 บาท
มูลค่ารวม 5,000 บาท
1. วิธีการหักส่วนลดค่าห้องพัก จะต้องนำสิทธิ์นี้มาลดค่าห้อง จากราคาเต็มก่อน แล้วใช้% ส่วนลดค่าห้องของแต่ละบัตรนำมาหักส่วนต่างที่เหลือ
2. เฉพาะค่าห้องพักเท่านั้น ยกเว้น ยกเว้น ค่าห้องคลอด, ห้องสังเกตอาการ, ห้องทารกแรกเกิด และ ห้อง Economy
3. ยกเว้นค่าอาหาร, ค่าบริการโรงพยาบาล, ค่าบริการพยาบาลและอื่นๆ ตามที่โรงพยาบาลกำหนด
4. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะห้อง VIP, EXTRA และใช้บริการไม่เกิน 4 คืน, สมาชิกอายุน้อยกว่า 4ปี ขอสงวนสิทธิ์รับส่วนลดค่าห้อง 10% เท่านั้น ยกเว้นห้อง Extra และ VIP
5.โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก งดร่วมรายการ
6. โรงพยาบาลพญาไท 1, 2, 3, นวมินทร์ และเครือโรงพยาบาลเปาโล ยกเว้น ICU, CCU, PICU, ASU, NCU, NICU ห้องคู่, ห้อง 3 เตียง, ห้อง Economy และ ห้องอื่นๆตามที่โรงพยาบาลกำหนด
7. หากอัตราค่าบริการน้อยกว่ามูลค่าสิทธิ์ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ ไม่ทอนหรือ คืนเป็นเงินสด
8. ขอสงวนสิทธิ์การใช้ส่วนลดได้ 1,000 – 2,500 บาทต่อ 1 คืน ตามประเภทบัตร
12. ส่วนลดพบแพทย์กรณีผู้ป่วยนอก5 ครั้ง
ครั้งละ 200 บาท
มูลค่ารวม 1,000 บาท
1. ใช้กรณีผู้ป่วยนอกเท่านั้น
2. ยกเว้นค่าแพทย์ทันตกรรม
3. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์, โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก, โรงพยาบาลพญาไท 1, 2, 3, นามินทร์ และ เครือโรงพยาบาลเปาโล งดร่วมรายการ
13. ส่วนลด 30% สำหรับเรียกใช้รถรถพยาบาลฉุกเฉินหรือ Mobile CCU / Mobile ICU3 ครั้ง1. ใช้เป็นส่วนลดเฉพาะค่ารถเท่านั้น ไม่รวมค่าแพทย์, ค่าอุปกรณ์, ค่าบริการ
พยาบาล และ ค่าบริการอื่นๆ
2. สำหรับใช้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยทั่วประเทศไทย โดยคิดค่าใช้จ่ายตามระยะทาง
3. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่, โรงพยาบาลพญาไท 1, 2, 3, นวมินทร์ และเครือโรงพยาบาลเปาโล ให้สิทธิ์เฉพาะผู้ป่วยในเท่านั้น
14. ส่วนลดตรวจหัวใจและหลอดเลือด ด้วย 256-slice CT scan ร่วมกับการตรวจหาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือดหัวใจ จากอัตราปกติ1. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับบริการ
2. รับบริการได้ที่โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอย ศูนย์วิจัย)
15. ส่วนลดใช้บริการตรวจสมรรถภาพหัวใจ Exercise Stress Echo หรือ Dobutamine Stress Echo จากอัตราปกติ1. รับบริการได้ที่โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอย ศูนย์วิจัย), เครือโรงพยาบาลพญาไท และ เครือโรงพยาบาล เปาโล
2. ยกเว้นค่าแพทย์, ค่าบริการพยาบาล, ค่าบริการโรงพยาบาล และ ค่าบริการอื่นๆ
3.โร่งพยาบาลกุรุงเทพภูเก็ตและโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก งดร่วมรายการ
4. ขอสงวนสิทธิ์การใช้ส่วนลดได้ 1,800 บาทต่อครั้ง
16. ส่วนลดใช้บริการตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน (EST) หรือ Echocardiography จากอัตราปกติ1. ยกว้นค่าแพทย์, ค่าบริการพยาบาล, ค่าบริการโรงพยาบาล และ ค่าบริการอื่นๆ
2. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาและโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต งดร่วมรายการ
3. ขอสงวนสิทธิ์การใช้ส่วนลดได้ 1,200 บาทต่อครั้ง
17. ส่วนลดฉีดวัคซีน ยกเว้นวัคซีนพิเศษจากอัตราปกติ5 ครั้ง
ครั้งละ 200 บาท
มูลค่ารวม 1,000 บาท
1. ยกเว้นวัคซีนพิเศษ วัคซีนแพคเกจ และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ
2. สามารถใช้บริการแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น
3. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์, โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และเครือโรงพยาบาลเปาโล งดร่วมรายการ
18. รับบริการตรวจสุขภาพฟันและช่องปากฟรีโดยทันตแพทย์3 ครั้ง
ครั้งละ 400 บาท
มูลค่ารวม 1,200 บาท
1. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับบริการ
2. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก งดร่วมรายการ
3. หากอัตราค่าบริการน้อยกว่ามูลค่าสิทธิ์ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่ทอน หรือ คืนเป็นเงินสด
4. ขอสงวนสิทธิ์การใช้ส่วนลดได้ 400 บาทต่อครั้ง
19. รับบริการขัดฟันและเคลือบฟลูออไรค์ฟรีโดยทันตแพทย์สำหรับเด็กจำนวน 2 ครั้ง (มูลค่าครั้งละ 500 – 1,500 บาท)1. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
2. ยกเว้นค่าอุปกรณ์พิเศษ, เครื่องมีอพิเศษ, เวชภัณฑ์พิเศษ, ค่าบริการทางทันตกรรมต่างๆ และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
3. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตและโรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก งดร่วมรายการ
4. ขอสงวนสิทธิ์การรับบริการได้ครั้งละไม่เกิน 500-1,500 บาทต่อครั้ง
20. ส่วนลดรายการฟอกฟันขาวด้วยระบบ Zoom whitening จากอัตราปกติ1. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับบริการ
2. หากอัตราค่าบริการน้อยกว่ามูลค่าสิทธิ์ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่ทอน หรือ คืนเป็นเงินสด
3. โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอย ศูนย์วิจัย) และโรงพยาบาลพญาไท 2 ใช้ในกรณี ฟอกสีฟันที่มีมูลค่าเกิน 10,000 บาท และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
4. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่, โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์, โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก, โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท, โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์, โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา,โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี, โรงพยาบาลบีเอ็นเอช, โรงพยาบาลพญาไท 1, โรงพยาบาลพญาท 3 โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ และ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา งดร่วมรายการ
5. ขอสงวนสิทธิ์การใช้ส่วนลดได้ 2,000 บาทต่อครั้ง

หมายเหตุ : ข้อที่มีเครื่องหมาย (*) สามารถเปลี่ยนมือผู้ใช้ได้