หออภิบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤต

หน้าแรก  >  บริการ  >  ศูนย์และคลินิก  >  หออภิบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤต

อาคาร B ชั้น 3

วันจันทร์ - วันอาทิตย์
09:00 - 21:00 น.

Pediatric Intensive Care Unit  – PICU หรือ หออภิบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤต

ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤต ตลอด 24 ชั่วโมง โดยรับรักษาผู้ป่วยเด็กอายุตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 14 ปีบริบูรณ์  ซึ่งมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  พยาบาลที่ผ่านการอบรมการดูแลผู้ป่วยเด็กวิกฤติ ทีมสหสาขาวิชาชีพเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยเด็กโดยเฉพาะ ซึ่งใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติแบบองค์รวม ระบบการประสานงานในการให้บริการแก่ผู้ป่วยและญาติอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งยึดหลักผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยรอดพ้นจากภาวะคุกคามชีวิต ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัยจากภาวะแทรก

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. พงษ์พันธ์ ชวลิตดำรง
กุมารเวชศาสตร์
พญ. จิตตมาส โชคชุลีกร
กุมารเวชศาสตร์
พญ. ชุติกาญจน์ วณิชย์พูลผล
กุมารเวชศาสตร์