หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต

หน้าแรก  >  บริการ  >  ศูนย์และคลินิก  >  หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต

อาคาร A ชั้น 2
อาคาร E ชั้น 6

09.00 – 15.00 น.

หอผู้ป่วยที่ให้การดูแลผู้ป่วยวิกฤต ทั้งอายุรกรรม และศัลยกรรม ซึ่งกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ที่ให้บริการผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตทางระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการเป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบ

ทางเดินหายใจล้มเหลว ผู้ป่วยอัมพฤกษ์เฉียบพลัน ผู้ป่วยอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บหลายระบบร่วมกัน และผู้ป่วยอุบัติเหตุและมีเลือดคั่งในสมอง เป็นต้นโดยมีอุปกรณ์การแพทย์ที่รองรับและพร้อมรักษาได้อย่างทันท่วงที

หอบำบัดผู้ป่วยวิกฤตนี้ให้การดูแลผู้ป่วยด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยหายจากสภาวะโรค ทุเลาจากการเจ็บป่วย หรือหลงเหลือความพิการน้อยที่สุด

หอบำบัดผู้ป่วยวิกฤตสามารถรองรับผู้ป่วยวิกฤตได้จำนวน 15 เตียง

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. ณัฐศักดิ์ วรเจริญศรี
อายุรศาสตร์
นพ. ภูรีพัทธ์ อรรถเวชกุล
อายุรศาสตร์
พญ. ฐิติพร นภาประสิทธิ์
อายุรศาสตร์
พญ. ธันยา ธัญลักษณ์มะระ
อายุรศาสตร์
พญ. วิชญา อุ่นอนันต์
อายุรศาสตร์
พญ. เมธินี ตั้งนันทวิวัฒน์
อายุรศาสตร์