ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ

อาคาร A ชั้น 3

วันจันทร์ - อาทิตย์
08:00 - 17:00 น.

ให้บริการด้านการดูแล รักษา เพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจอย่างครบวงจรโดยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูและส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจโดยเฉพาะ ร่วมกับนักโภชนาการ และบุคลากรฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย ให้การฟื้นฟูและปรับพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

  • ให้คำปรึกษาเรื่องการออกกำลังกาย การปฏิบัติตนเมื่อเป็นโรคหัวใจและการควบคุมปัจจัยเสี่ยงโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
  • จัดโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล
  • ให้คำแนะนำด้านโภชนาการเฉพาะบุคคลโดยนักโภชนาการที่เชี่ยวชาญ
  • จัดโปรแกรมควบคุมน้ำหนักเพื่อสุขภาพที่ดี
  • จัดกิจกรรมกลุ่ม เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพหัวใจ

ทีมแพทย์เวชศาสตร์ศฟื้นฟูและทีมนักกายภาพบำบัด ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการดูแลพร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐาน โดยให้บริการดังนี้

  • การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะโรคหัวใจ 
  • การให้คำแนะนำสำหรับการดูแลตนเอง,กิจกรรมที่สามารถทำได้,การเตรียมตัวกลับไปทำงาน 
  • โปรแกรมการออกกำลังกายที่บ้าน Home based program
  • การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยการเดินให้ได้ระยะทางมากที่สุดในเวลา 6 นาที (6 Minute Walk Test; 6MWT)
  • แบบสอบถามคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ (Quality of life Assessment)

การดูแลจากแพทย์และอุปกรณ์ทันสมัย

ให้บริการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างต่อเนื่อง ตรวจวัดสัญญาณชีพจรและระดับออกชิเจนตลอดระยะเวลาที่ออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ เครื่องมือและบุคลากรที่มีความพร้อมในการช่วยชีวิตขั้นสูง

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ. ศุทธพร รัตนภานพ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เวชศาสตร์ครอบครัว

บทความสุขภาพ

อ่านบทความสุขภาพเพิ่มเติม