การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalography : EEG)

  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalography : EEG) ช่วยวินิจฉัยโรคลมชัก วูบ หมดสติ รวมทั้งช่วยประมวลผลการรักษา และพิจารณาหยุดยาป้องกันการชัก สามารถใช้ตรวจเพื่อให้ทราบตำแหน่งความผิดปกติในสมองที่เป็นสาเหตุของโรคลมชัก และเพื่อแยกโรคจากสาเหตุอื่นๆ ที่มีอาการคล้ายอาการของโรคลมชัก
  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง 24 ชม. (VDO EEG Monitoring) เพื่อประโยชน์ในการรักษา และหาตำแหน่งของรอยโรคที่ทำให้ชัก เพื่อใช้ในการรักษาโดยการผ่าตัดสามารถทำได้โดยการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง 24 ชม.
  • การตรวจการนำกระแสประสาท (Nerve Conduction Study : NCS) เป็นการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคของเส้นประสาทส่วนปลาย ได้แก่ โรคมือชา เท้าชา จากเส้นประสาทอักเสบ การกดทับเส้นประสาทที่มือหรือขา การบาดเจ็บของเส้นประสาทภายหลังอุบัติเหตุ
  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ (Electromyography : EMG) เป็นการตรวจศึกษากล้ามเนื้อ และเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อ เพื่อช่วยวินิจฉัยแยกระหว่างโรคของกล้ามเนื้อ กับโรคของเส้นประสาทที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อ

แชร์ : 

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง