การตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการด้วย Cobas 6000 System

เป็นการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก ( Chemistry Analyzer ) ที่มีความเร็วในการวิเคราะห์ถึง 1,000 เทสต์/ชั่วโมง และการตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันวิทยา 

( Immunology Analyzer ) ที่มีความเร็วในการวิเคราะห์ถึง 170 เทสต์/ชั่วโมง ด้วยคุณสมบัติ

  • Integrate System สามารถลดระยะเวลาการรอผลตรวจวิเคราะห์ทั้งทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา
  • Barcode System เพื่อป้องกันและลดความคลาดเคลื่อนของผลการตรวจวิเคราะห์
  • LIS สามารถรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการผ่านการเชื่อมต่อโดยคอมพิวเตอร์ 

 ช่วยให้แพทย์ทราบผลการตรวจและวินิจฉัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

แชร์ :

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง