โปรแแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ฟื้นฟูเพื่อชีวิตของผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตให้ดีขึ้น
เพิ่มโอกาสให้กลับมา ใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด
เริ่มต้นเร็ว ได้ผลดี ลดภาวะแทรกซ้อนจากการนอนบนเตียงนานๆ
ภายใน 3-6 เดือน สมองสามารถพัฒนาต่อไปได้อีกถึง 7 ปี เพื่อรักษาระดับความสามารถในการใช้ชีวิต
ทําซ้ํา ๆ ทําบ่อย ๆ สามารถช่วยฟื้นฟู กล้ามเนื้อ แขน ขา ฝึกการเคี้ยว การกลืน และการเคลื่อนไหว
ดูแลโดยนักกายภาพบําบัด และ นักกิจกรรมบําบัดวิชาชีพ

เหมาะสำหรับ 

  • ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต เน้นการฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่สําคัญ และฝึกการทํากิจวัตรประจําวัน
  1. โปรแกรมกิจกรรมบำบัด (ฝึกการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน) จำนวน 1 ครั้ง ราคา 1,000 บาท
  2. โปรแกรมกิจกรรมบำบัด (ฝึกการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน) จำนวน 16 ครั้ง ราคา 12,800 บาท
  3. โปรแกรมกายภาพบําบัด (ฝึกการเคลื่อนไหวและฟื้นฟูกล้ามเนื้อ) จำนวน 1 ครั้ง ราคา 1,200 บาท
  4. โปรแกรมกายภาพบําบัด (ฝึกการเคลื่อนไหวและฟื้นฟูกล้ามเนื้อ) จำนวน 16 ครั้ง ราคา 15,360 บาท
  1. ราคาดังกล่าวเฉพาะค่าฝึกตามโปรแกรมที่กําหนดเท่านั้น
  2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ปรึกษา (ถ้ามี)

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566

โปรแแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

Loading...