แพ็กเกจผ่าตัดผ่านกล้องลดขนาดกระเพาะอาหารและส่องกล้องทางเดินอาหาร

แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว | ดูแลโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 1. เหมาะกับผู้ที่มีดัชนีมวลกาย* มากกว่า 32.5 (แต่ไม่เกิน 45)
 2. ผู้ที่มีปัญหาข้อเสื่อม ปวดหลัง ความดันสูง เบาหวาน คุมอาหาร ออกกําลังกาย กินยาก็แล้ว… แต่น้ําหนักไม่ลด!
  *ดัชนีมวลกาย (BMI: Body Mass Index) = น้ําหนักตัว (kg) / ส่วนสูง (m) ยกกําลัง 2
 1. โปรแกรมผ่าตัดผ่านกล้องลดขนาดกระเพาะอาหาร  และส่องกล้องทางเดินอาหาร ราคา 350,000 บาท
 1. ราคาดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากแพทย์ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปเท่านั้น
 2. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ผ่าตัด วิสัญญีแพทย์ ค่าห้องผ่าตัด ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการผ่าตัด (ตามที่ระบุเท่านั้น)
 3. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องพักมาตรฐาน ค่าอาหาร ค่ายาและเวชภัณฑ์ผู้ป่วยใน และค่าบริการโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
 4. ราคาดังกล่าวสําหรับคนไทย และชาวต่างชาติที่พํานักในประเทศไทย (Expat) เท่านั้น
**ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการ ดังนี้
 1. ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการเข้าโครงการประกันราคา
 2. ค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง เกี่ยวกับโรคประจําตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่าย (ถ้ามี)
 3. ค่าใช้จ่ายการพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต
ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566

แพ็กเกจผ่าตัดผ่านกล้องลดขนาดกระเพาะอาหารและส่องกล้องทางเดินอาหาร

Loading...