บัตรชีววัฒนะ Mega Care 2023

มอบสุขภาพที่ดีเพื่อคุณและครอบครัวที่คุณรัก

Perfect Diamond Health Plus
สมัครใหม่/ต่ออายุ 40,000 บาท
อายุสมาชิก 3 ปี

 • ชุดตรวจสุขภาพฟรี รวมมูลค่า 73,300 บาท
 • คูปองส่วนลดพบแพทย์ผู้ป่วยนอก รวมมูลค่า 1,500 บาท

Perfect Diamond
สมัครใหม่/ต่ออายุ 40,000 บาท
อายุสมาชิก 3 ปี

 • ชุดตรวจสุขภาพฟรี รวมมูลค่า 63,300 บาท
 • คูปองส่วนลดค่าห้องพักผู้ป่วยใน รวมมูลค่า 17,500 บาท
 • คูปองส่วนลดพบแพทย์ผู้ป่วยนอก รวมมูลค่า 2,500 บาท

Prime Platinum
สมัครใหม่/ต่ออายุ 14,000 บาท
อายุสมาชิก 2 ปี

 • ชุดตรวจสุขภาพฟรี มูลค่า 24,000 บาท
 • คูปองส่วนลดค่าห้องพักผู้ป่วยใน รวมมูลค่า 5,000 บาท

Value Gold
สมัครใหม่/ต่ออายุ 5,000 บาท
อายุสมาชิก 1 ปี

 • ชุดตรวจสุขภาพฟรี มูลค่า 6,000 บาท
 • คูปองส่วนลดค่าห้องพักผู้ป่วยใน รวมมูลค่า 4,000 บาท
 • คูปองส่วนลดพบแพทย์ผู้ป่วยนอก รวมมูลค่า 600 บาท

Junior
สมัครใหม่/ต่ออายุ 4,500 บาท
อายุสมาชิก 3 ปี

 • คูปองส่วนลดค่าห้องพักผู้ป่วยใน รวมมูลค่า 10,000 บาท
 • คูปองส่วนลดพบแพทย์ผู้ป่วยนอก รวมมูลค่า 1,000 บาท

1. บัตร Perfect Diamond Health Plus งดมอบ คูปองส่วนลดค่าห้องพักผู้ป่วยใน
2. รพ.กรุงเทพสนามจันทร์, รพ.กรุงเทพพิษณุโลก, รพ.พญาไท 1, 2, 3, นวมินทร์และเครือรพ.เปาโล
ขอสงวนสิทธิ์งดร่วมรายการส่วนลดคูปองค่าแพทย์ผู้ป่วยนอก
3. โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย สิทธิ์ส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์เพื่อต่ออายุบัตรได้
4. สิทธิประโยชน์ทุกรายการ โครงการชีววัฒนะขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. โปรดแสดงบัตรสมาชิกก่อนการรับบริการทุกครั้ง
6. กรณีการโอนสิทธิ์ ผู้รับสิทธิ์ต้องทำการแสดงบัตร หรือสำเนาของเจ้าของบัตรชีววัฒนะที่ระบุรายชื่อผู้รับสิทธิ์
7. ขอสงวนสิทธิ์การใช้ส่วนลดหนึ่งรายการต่อหนึ่งครั้งเท่านั้น
8. หากสมาชิกไม่สามารถรับบริการได้ที่ รพ. ที่ระบุไว้ สมาชิกสามารถใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าว ได้ที่รพ.อื่นในเครือที่ร่วมรายการ
9. สมาชิกไม่สามารถใช้สิทธิบัตรสมาชิกชีววัฒนะ ร่วมกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทฯ ได้
ยกเว้นใช้สิทธิเพื่อใช้ชำระส่วนเกินที่บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบเท่านั้น
10. กรณีบัตรสมาชิกสูญหาย, ชำรุด หรือเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์ชีววัฒนะของรพ. ที่ท่านเป็นสมาชิก
เพื่อออกบัตรใหม่โดยมีค่าธรรมเนียมบัตรสมาชิกใหม่ 100 บาท
11. หากสมาชิกทําการยกเลิกบัตร โครงการชีววัฒนะขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครสมาชิก ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
12. รพ. ขอสงวนสิทธิ์งดใช้สิทธิประโยชน์ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายทุกรายการ
13. สิทธิประโยชน์ทุกรายการ โครงการชีววัฒนะ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตั้งแต่วันนี้ 28 ตุลาคม 2566 – 31 มกราคม 2567

บัตรชีววัฒนะ Mega Care 2023

Loading...