Skip to content

ผู้จัดงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
เบอร์โทรศัพท์
0 3825 9999

สถานที่จัดงาน

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

วันที่

29 กันยายน 2023
กิจกรรมจบลงแล้ว!

เวลา

ตลอดทั้งวัน

รพ.กรุงเทพพัทยาจัดงานประชุมวิชาการ Value-Based Healthcare Investment ICHOM & Beyond