Skip to content

นพ. ปานุวัฒน์ สุธีรยงประเสริฐ

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

นพ. ปานุวัฒน์ สุธีรยงประเสริฐ

ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

08:00-17:00

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2019 อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2014 อายุรศาสตร์ ประเทศไทย
2010 ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ประสบการณ์

แพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลพระปกเกล้า
แพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลชลบุรี