Skip to content

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที หากท่านมี…

Home  >  About Us  >  News & Events

covid th1

ข้อ 1 มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีประวัติว่าเป็นไข้ในการป่วยครั้งนี้ ร่วมกับ มีอาการของระบบทางเดินหายใจดังต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอหายใจเหนื่อย หรือ หายใจลําบาก หรือ มีโรคปอดอักเสบ
ข้อ 2 มีประวัติในช่วงเวลา 14 วันก่อนวันเริ่มป่วย อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • มีประวัติเดินทางไปยัง หรือ มาจาก หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด หรือติดต่อกับคนจํานวนมาก
  • ไปในสถานที่ชุมนุมชน หรือ สถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคน เช่น ตลาดนัดห้าง สรรพสินค้า สถานพยาบาล หรือ ขนส่งสาธารณะ
  • สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อ 3 เจ็บป่วยด้วยโรคปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้ หรือ รักษาแล้วไม่ดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง
ข้อ 4 เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีประวัติไข้ หรือวัดไข้ได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเชลเชียสขึ้นไป หรือ มีอาการของระบบทางเดินหายใจดังต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอหายใจเหนื่อย หรือ หายใจลําบาก หรือ มีโรคปอดอักเสบ

ชมภาพบรรยากาศ

Share :