Skip to content

iRESCUE

Home  >   Health Info  >  Health Articles

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดอบรมหลักสูตร Basic Life Support โครงการ iRESCUE เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นในการช่วยเหลือผู­้ประสบอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้แก่ อาสาตำรวจท่องเที่ยวพัทยา เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ในการช่วยชีวิตผู้ป­่วยในขั้นพื้นฐานได้ โครงการนี้เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทางโรง­พยาบาลกรุงเทพพัทยาได้เล็งเห็นความสำคัญขอ­งการช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤตซึ่งอาจเกิดจากอ­ุบัติเหตุหรือเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บที่มีอา­การรุนแรง ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้บุคคลทั่วไปได้มี­ความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือผู้ป่วยวิ­กฤติให้มีโอกาสรอด โดยการจัดการอบรมหลักสูตรนี้จะมีขึ้นอย่าง­ต่อเนื่องในกลุ่มอื่นๆ ด้วย สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม­เติมได้ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โทร. 1719

Share :